Overlast: GAS 1-2-3

WAT?

Om overlast aan te pakken voert de stad Genk een preventief beleid om de burgers zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren. In de politieverordening ter beteugeling van overlast van de stad Genk staan duidelijke regels omschreven die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast (onder andere het bevuilen van het openbaar domein, wildplassen, nachtlawaai enz.) te bestrijden. Bij inbreuken op dit reglement kan er, vanaf de leeftijd van 16 jaar, een gemeentelijke administratieve sanctie (beter bekend als GAS) opgelegd worden. Daarnaast zijn er aparte gemeentelijke reglementen die administratieve sancties mogelijk kunnen maken, denk zo maar aan het gemeentelijk horecareglement.

SOORTEN SANCTIES

Als meerderjarige overtreder kan het bedrag van de boete oplopen tot een maximum van €500, voor een minderjarige bedraagt dit maximum €175. Naast een geldboete kan de sanctionerend ambtenaar ook een alternatieve sanctie opleggen zoals gemeenschapsdienst en/of bemiddeling.

Het college van burgemeester en schepenen kan op haar beurt een schorsing of intrekking van een vergunning opleggen of een administratieve sluiting opleggen voor een inrichting.

PROCEDURE

Een inbreuk op de politieverordening kan worden vastgesteld door de politie en vaststellende ambtenaren van de stad, zij dragen altijd een identificatiebadge. Deze vaststellingen zullen in een proces-verbaal (door politie) of bestuurlijk verslag (door vaststellers) opgenomen worden en verstuurd worden naar de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder zal per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden dat er een procedure voor een GAS wordt opgestart. Bij deze brief wordt ook een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag verzonden alsook een uittreksel van het overtreden artikel.
Vervolgens beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van €70, dan kan het verweer enkel ingediend worden per schriftelijke en aangetekende zending binnen de vijftien dagen na datum van de opstartbrief. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van €500 dan is er bijkomend ook het recht om een mondelinge verdediging te verzoeken bij de sanctionerend ambtenaar (enkel op afspraak). Een minderjarige heeft te allen tijde het recht om gehoord te worden. Een telefonisch verweer is echter geen geldig verweer.

Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen voor verweer kan de sanctionerend ambtenaar overgaan tot het nemen van een beslissing. De sanctionerend ambtenaar zal een gepaste sanctie bepalen. Rekening houdend met eventuele herhaling van een inbreuk of een ingediend verweer kan de geldboete verhoogd, verlaagd of geseponeerd worden.
Deze beslissing zal eveneens per aangetekende brief verzonden worden. Indien de sanctionerend ambtenaar besloten heeft om een geldboete op te leggen dan zal er eveneens een factuur met een betalingsoverschrijving mee verstuurd worden met deze beslissing.
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden binnen de 30 dagen bij de bevoegde politierechtbank. In geval van een minderjarige is de jeugdrechtbank bevoegd.

Een GAS-boete moet binnen de twee maanden betaald worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en wordt er geen gevolg gegeven aan de aanmaningen, dan kan een deurwaarder de boete innen.

Let op!

In enkele gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot een retributie gevestigd op het opruimen, verwijderen en reinigen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein, dit is een opruimingskost (bv. bij sluikstorten, graffiti). Dit kan betekenen dat de overtreder niet alleen een sanctie krijgt voor de inbreuk die begaan is, maar bijkomend ook een factuur zal ontvangen voor de werkingskosten van de stedelijke diensten. Deze kost is bijkomend en mag niet verward worden met de GAS-boete die hier los van staat.

Lees ook: GAS-bemiddeling

INBREUKEN

Top 3 inbreuken voor het jaar 2023:

  • 1) 50 – Afval
  • 2) 31 – Dieren
  • 3) 10 - Geluidsoverlast

WEETJES

  • Alle officiële correspondentie in het kader van een GAS-procedure verloopt via aangetekende zendingen. Het is dus ook van uiterst belang dat de aangetekende zendingen worden afgehaald. In geval dat de aangetekende zending niet wordt afgehaald blijft de GAS-procedure immers gewoon doorlopen. Hierdoor kan nog steeds een sanctie opgelegd worden terwijl de overtreder geen weet heeft van de lopende procedure.
  • In het GAS-reglement van de stad kan een uitgebreider overzicht gevonden worden van de procedure. In de politieverordening ter beteugeling van de overlast van de stad Genk kunnen de inbreuken die strafbaar zijn met een GAS gevonden worden.
  • Een GAS wordt niet opgenomen in het strafregister.
  • Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 en het uitvoeringsbesluit d.d. 21/12/2013 wordt door de stad een register bijgehouden van natuurlijke personen en rechtspersonen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een administratieve sanctie of een alternatieve maatregel. Dit bestand is bedoeld om het beheer van de administratieve sancties en de alternatieve maatregelen te verzekeren. Van zodra de beslissing definitief zal zijn geworden, zullen je persoons- en informatiegegevens voorzien in voormeld artikel 44 opgenomen worden in dit register.
  • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de overtreder het recht van toegang tot en rechtzetting van de gegevens die hem/haar betreffen.

GEMENGDE INBREUKEN

De gemengde inbreuken zijn strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS gesanctioneerd kunnen worden. Meer informatie hierover kan je vinden in het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 tussen de stad Genk en het openbaar ministerie.

WETGEVING

  • De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
  • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

GAS-BEMIDDELING

MINDERJARIGEN

De huidige reglementering voorziet een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Bij bemiddeling bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. Samen wordt er naar een geschikte vorm van herstel gezocht.

Als er een proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt opgemaakt voor een minderjarige, dan is iedere titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige burgerrechtelijk aansprakelijk. Bij de opstart van een procedure worden zij ook in kennis gesteld.

GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Een minderjarige heeft van rechtswege recht op een pro deo-advocaat. Het resultaat van de bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele geldboete.

MEERDERJARIGEN

GAS-bemiddeling is een alternatief voor de administratieve geldboete van de sanctionerend ambtenaar. Bij meerderjarigen zal de sanctionerend ambtenaar de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling selecteren. Bij een geslaagde bemiddeling zal er geen verder gevolg gegeven worden aan de inbreuk.