Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening. De commissie bestaat niet enkel uit experts. In de adviesraad zetelen ook een aantal mensen die een grotere groep mensen of een sector vertegenwoordigen (natuur, sport, senioren, zelfstandigen,...).

De GECORO adviseert het college en de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening.

De GECORO van Genk komt verschillende keren per jaar samen. In de meeste gevallen geeft ze advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), structuurplannen of verordeningen.

De vergaderingen van de GECORO zijn niet toegankelijk voor iedereen. Je kan wel verslagen en adviezen opvragen.