HET UBO-REGISTER

In verband met de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme legde Europa een aantal verplichtingen op aan de lidstaten.

Dit heeft tot gevolg dat aan o.a. de vzw’s een nieuwe verplichting wordt opgelegd die er voor moet zorgen dat kan achterhaald worden welke fysieke personen achter de vzw zitten, m.a.w. wie de “uiteindelijk begunstigden” van elke vzw zijn.

Daartoe heeft de overheid een “UBO-register” op poten gezet. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”.

Elke vzw is verplicht om voor 30 september 2019 (en daarna jaarlijks) aan dit register een aantal gegevens door te geven, zodanig dat deze gegevens beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten.

Hoofdzakelijk gaat het over de gegevens van de leden van de Raad van bestuur en de personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen. De gegevens die moeten doorgegeven worden zijn eenvoudig: identiteitsgegevens, rijksregisternummer, functie, datum vanaf wanneer deze persoon uiteindelijk begunstigde werd… Het systeem haalt rechtstreeks de gegevens uit de statuten zoals gepubliceerd in het staatblad.

Let wel: je hebt je elektronische ID kaart en pincode nodig om in te loggen.

Deze gegevens moeten elk jaar opnieuw bevestigd worden. Bovendien moet iedere wijziging binnen de maand aangepast worden in het UBO-register.

De informatie kan elektronisch worden doorgegeven op het digitale platform op de webpagina van het Ministerie van Financiën:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

We raden alle vzw’s ten stelligste aan deze verplichting na te leven.