Huwelijk aangeven

Als inwoner van Genk moet je verplicht trouwen in Genk of in de gemeente waar je partner is ingeschreven in de bevolkingsregisters wanneer dat niet in Genk is.

Procedure

Trouwzaal reserveren

Besluit je in Genk te trouwen, dan kan je best geruime tijd op voorhand de trouwzaal (in de Limburghal) reserveren. Je kan dit ook telefonisch of via e-mail doen.

De reservatie van de trouwzaal is steeds onder voorbehoud. De huwelijksvoltrekking kan enkel gegarandeerd worden nadat het huwelijksdossier volledig samengesteld werd onder de voorwaarden zoals voorzien in het burgerlijk wetboek, de huwelijksaangifte officieel werd gedaan en er geen wettelijke bezwaren zijn tegen de huwelijksvoltrekking.

Huwelijken worden in Genk in principe voltrokken op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op zondagen en feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

Het uur van de huwelijksvoltrekking is afhankelijk van eerdere reservaties en de beschikbaarheid van de trouwzaal.

Huwelijksaangifte

Bij het eerste contact zullen ook afspraken worden gemaakt en wordt informatie gegeven over het opmaken van de huwelijksaangifte die altijd aan een huwelijk vooraf moet gaan. Een huwelijk mag namelijk niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van het opmaken van de huwelijksaangifte. Het huwelijk moet bovendien voltrokken worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van die eerste termijn van 14 dagen.

Een huwelijksaangifte kan maar worden opgesteld nadat alle nodige documenten zich in het huwelijksdossier bevinden. Wanneer ze officieel beschikbaar zijn in België zal de beambte deze documenten zelf verzamelen. Indien de voor te leggen documenten in het buitenland moeten worden opgevraagd, moet je dit altijd zelf doen. Die documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties en moeten naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Het is niet langer verplicht getuigen mee te brengen. Wil je toch getuigen, dan mag je je op de dag van het huwelijk laten vergezellen door maximum 4 getuigen. Deze getuigen moeten meerderjarig zijn op de dag van de huwelijksvoltrekking.
Een kopie van de identiteitsbewijzen van de getuigen moet uiterlijk op het moment van de opmaak van de huwelijksaangifte voorgelegd worden.

Bedrag

100,00 euro zonder trouwboekje;

125,00 euro met trouwboekje.

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij een eerste contact voor het afspreken van een huwelijksdatum, moet je geen documenten voorleggen, behalve als je documenten uit het buitenland moet voorleggen.

Voor het opmaken van de huwelijksaangifte, voorafgaand aan het huwelijk, moet je volgende documenten voorleggen:

  • een bewijs van identiteit - als inwoner van België dus je identiteitskaart
  • een volmachtformulier ondertekend door de betrokken partner die afwezig zal zijn bij het ondertekenen van de akte van huwelijksaangifte. De handtekening van de volmachtgever moet gewettigd zijn;

Bijkomend, als je niet in België bent geboren:

  • een eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte;

Bijkomend, als je niet in België bent ingeschreven:

  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van inschrijving;
  • een bewijs van inschrijving of van gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden;

Bijkomend, als je pas na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in België kwam wonen en werd ingeschreven: 

  • een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwd, wettig gescheiden, nietigverklaring huwelijk, weduwe of weduwnaar). Dit bewijs moet ook geleverd indien je ingeschreven werd als meerderjarige in België komende vanuit het buitenland;
  • een bewijs van burgerlijke staat met de vermelding ongehuwd, wettig gescheiden of weduwe of weduwnaar;
  • een attest waaruit blijkt dat in hoofde van de vreemde partner voldaan is aan de voorwaarden gesteld volgens de regels van het land waarvan betrokkenen de nationaliteit draagt;

Buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Meer info

Het huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal, in de Limburghal, Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk.