Klachten

Als je een klacht hebt over de werking van het stadsbestuur, kan je die meedelen aan de klachtencoördinator. Wil je een melding maken, zoals een gat in het wegdek of een overhangende boom, kan je terecht op meldingen.

Een klacht is: "Een manifeste uiting van ontevredenheid, waarbij een burger bij de overheid klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie."

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de stad over de handelingen en de werking van het bestuur, van de stedelijke diensten of van de ambtenaren. Klachten moet je echter steeds schriftelijk of persoonlijk overmaken.

Let op! Volgende klachten worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

  • anonieme klachten;
  • klachten over materies die buiten de bevoegdheid van de stad vallen;
  • een klacht die betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voordien afspeelden;
  • klachten die betrekking hebben op beleidskeuzes, -voornemens en -verklaringen;
  • klachten die betrekking hebben op aangelegenheden die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
  • klachten die betrekking hebben op regelgeving zelf;
  • klachten over aangelegenheden waarvoor de beroepsmogelijkheden nog niet zijn uitgeput;
  • feiten waarvoor eerder een klacht werd ingediend en behandelde werd;
    klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Klachtenformulier