Klimaatplan

De Genkse gemeenteraad ondertekende in december 2017 het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ("Convenant of Mayors for Climate and Energy"). Het deed dat als uiting van de ambitie om het duurzaam beleid verder vorm te geven.

Hiermee zal stad Genk volgende engagementen nakomen:

  • De CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen) op ons grondgebied tegen 2030 met minimum 40% terugdringen, door betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • onze veerkracht verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • een emissieberekening en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan;
  • binnen twee jaar het actieplan voor duurzame energie en klimaat indienen;
  • voortgangsrapporteringen indienen;
  • onze visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, binnen de context van de mondiale Burgemeestersconvenant.

Op 13 maart 2018 ondertekende de burgemeester Wim Dries dit engagement officieel in het provinciehuis samen met alle andere Limburgse burgemeesters.

Stad Genk start met de opmaak van het actieplan. Dit zal in 2020 gepubliceerd worden.