NAFT Limburg (Groep Intro / Arktos)

Doelgroep

Enerzijds leerlingen uit alle onderwijsvormen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van Limburg en anderzijds schoolpersoneel en onderwijsinstellingen. Het gaat over jongeren die schoollopen in Limburg met een problematische schoolloopbaan of een schoolloopbaan die dreigt problematisch te worden. Zowel moeilijk hanteerbare klasgroepen of klassen met zorgvragen als klasgroepen waar preventieve acties mee ondernomen worden ifv een goed leerklimaat. Tevens kunnen secundaire scholen, haar directie, leerkrachten, leerlingbegeleiders, CLB… die dagdagelijks met deze jongeren aan de slag gaan beroep doen op een NAFT-begeleiding. Dit kan in functie van hun eigen groei, om zichzelf te versterken of om hun schoolbeleid te ondersteunen.

Aanmelding

Een CLB medewerker kan in overleg met de school een aanmelding doen door telefonisch of per mail contact op te nemen met een vormingswerker van Arktos. Er kan ook een aanmeldingsformulier ingevuld worden. De CLB medewerker bezorgd ons dit formulier via mail of geeft ons de info via telefoon of persoonlijk door.

Doelstelling

Het naadloos flexibel traject heeft enerzijds als doelstelling het positief begeleiden van kwetsbare jongeren en anderzijds het ondersteunen van de onderwijsinstellingen.

Locatie

op school of Groep Intro Genk

Leerlingen en klasgroepen

Aan jongeren biedt het naadloos flexibel traject een positief en perspectiefbiedend traject en begeleidt hen richting gekwalificeerde uitstroom. Jongeren en/of een klas(groep) die door een naadloos flexibel traject begeleid worden doorlopen drie stappen, onafhankelijk van de individuele situatie. Dit zijn tevens de doelstellingen van een traject gericht op jongere(n):

  • Herstel van een positief contact met de jongere(n)
  • Versterken van de jongere(n)
  • Aanknopen bij het verdere (onderwijs)traject

Deze drie stappen verlopen vaak niet eenduidig lineair. Jongeren moeten de kans krijgen een stap terug te zetten en opnieuw aan te knopen bij het traject.

Onderwijsinstellingen en schoolpersoneel

De basisdoelstelling is het versterken van het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren. Aan onderwijsinstellingen biedt het naadloos flexibel traject een case- en maatgerichte ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als preventief karakter. De schoolondersteuning omvat drie belangrijke stappen:

Het actief opbouwen van een vertrouwensrelatie met de onderwijsinstellingen en de leerkrachten vormt een noodzakelijke voedingsbodem voor kwaliteitsvolle ondersteuning
Versterken van de leerkracht(en) of de onderwijsinstelling.

Een grondige analyse van de vraag en de beginsituatie zal altijd noodzakelijk zijn.

Programma

Op basis van de noden/problemen van de jongere, klas, leerkracht, schoolinstelling wordt een programma op maat gemaakt. Dit kan een individueel, een groepstraject zijn of een combinatie van beide. Tevens kan er een traject uitgewerkt worden voor een klas, leerkracht en/of een leerkrachtenteam.

Voorbeelden

  • G. 16 jaar, kan zich niet meer motiveren voor schoolopdrachten, weet niet waar hij naartoe wil, is het noorden even kwijt, …
  • T. 13 jaar, B – stroom. Zij is vaak betrokken bij ruzies. Ze is grof t.o.v. medeleerlingen en leerkrachten. Er zijn al heel wat gesprekken geweest met leerlingbegeleiding en het CLB. Straffen haalt niets uit. Ouders zijn betrokken, maar weten het ook niet meer.Voor zowel de jongere als de betrokken leerkrachten wordt er ondersteuning gevraagd. Er wordt een traject uitgetekend voor de leerling en de groep leerkrachten die dagdagelijks met de klas en jongere werken.
  • Een school kampt met een pestproblematiek en wil hiermee aan de slag gaan. Via werkgroepen waarin zowel leerkrachten als leerlingen zitten wordt een adequaat pestbeleid uitgedacht, vormgegeven en uitgevoers, onder procesbegeleiding van een NAFTmedewerker.
  • Een leerkrachtenteam bijt hun tanden stuk op een bepaalde klas. Er wordt aan de slag gegaan met zowel de klas als de leerkrachten.

Contactgegevens

Madeleine Vasudev 
Kiewitstraat 101 - 3500 Hasselt
T 0488 24 53 35
E mvasudev@arktos.be