Privacyverklaring buurtpreventienetwerken

1 - Identiteit

Stad Genk (en politie CARMA) heeft verschillende persoonsgegevens nodig in kader van de buurtpreventienetwerken.

2 - Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het dossierbeheer en de werking van het buurtpreventienetwerk. Deze persoonsgegevens omvatten o.a. naam, adres, gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer, informatie over de aanwezigheid van camerabewaking en een EHBO-brevet.

3 - Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving (bv. reglement), ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

4 - Rechten van deelnemers en hun ouders

  • Je kan de gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
  • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen. Stuur daarvoor een e-mail naar veiligheidshuis@genk.be.

5 - Bewaarperiode

Je gegevens worden niet vernietigd. Indien het buurtpreventienetwerk wordt opgeheven, worden de gegevens uiteraard wel vernietigd.

6 - Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door ons zelf, andere betrokken stedelijke diensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7 - Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan wijkpolitie CARMA. Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkers-overeenkomst met de derde afgesloten.

8 - Functionaris gegevensbescherming

De stad beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij/zij kijkt erop toe de persoonsgegevens bewaard en verwerkt worden volgens de Europese privacyregelgeving. Je kan de functionaris gegevensbescherming bereiken via het e-mailadres informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen nummer van de stad: 089 65 36 00.

9 - Meer weten

Voor meer info rond de wijze waarop de stad omgaat met persoonsgegevens en welke je rechten zijn, kan je ook terecht op www.genk.be/privacy. Je hebt ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10 - Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.