Privacyverklaring Parkeren

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de stad Genk. De stad Genk heeft haar hoofdkantoor te Stadsplein 1, 3600 GENK, geregistreerd onder bedrijfsnummer BE 0207.201.797.

1 Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

Binnen de stad Genk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, ook als het gaat om technologie die de stad gebruikt om een goed parkeerbeleid te handhaven. Dit omvat onder andere het gebruik van scanwagens om geparkeerde voertuigen te monitoren, een digitaal loket voor de efficiënte verwerking van aanvragen voor parkeervergunningen en samenwerkingsverbanden met aanbieders van mobiele parkeerapps.

Terwijl de stad Genk deze technologische ontwikkelingen omarmt om haar parkeerbeleid te versterken, is het duidelijk dat deze innovaties, gekoppeld aan de verschuiving naar een meer digitale overheid, nieuwe uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het stadsbestuur erkent dit en implementeert daarom proactief maatregelen op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

2 Verwerken van persoonsgegevens

2.1 Wat is het doel?

De stad Genk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verlenen, wijzigen of intrekken van parkeervergunningen
 • Uitvoeren van parkeerregeling voor bezoekers vergunninggebied
 • Beheren van de (financiële) administratie van parkeervergunningen
 • Controle op het betalen van parkeerretributies
 • Naheffen en invorderen van parkeerretributies
 • Afhandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake parkeerretributies

2.2 Wat is de grondslag?

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in een publieke taak van de gemeente, namelijk het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid. Deze taak kadert in de vervulling van een taak van algemeen belang. Op grond van de wet kan de gemeente retributies heffen voor het parkeren van voertuigen. Deze overheidstaak is geregeld in de volgende wet- en regelgeving:

 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
 • MB van 7 mei 1999 Parkeerkaart voor mensen met een handicap
 • KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • MB van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart

Voor meer informatie over deze grondslagen en hoe deze in relatie staan tegenover de doeleinden kan u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

2.3 Welke persoonsgegevens gebruikt de stad Genk?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij systematisch verwerken in het kader van het parkeerbeleid van Genk:

 • Naam, domicilieadres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Rijksregisternummer (RRN)
 • Nummerplaat
 • Locatiegegevens (in welk gebied u parkeert)
 • IBAN-nummer
 • BTW-nummer, vestigingsnummer, vestigingsplaats onderneming
 • Een kopie van een gehandicaptenkaart (voor bijzondere parkeervergunningen)

Naast dat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt, raadpleegt de stad Genk ook de volgende bronnen:

 • Gegevens verstrekt door de DIV (nummerplaat, naam en familienaam, taal en nationaliteit en domicilieadres)

3 Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die de stad Genk over u verzamelt.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van de stad Genk.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. De stad Genk neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van de stad Genk of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door de stad Genk met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door de stad Genk zijn uitgevoerd.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door de stad Genk niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door de stad Genk, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar informatieveiligheid@genk.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat de stad Genk een inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

4 Openbaarmaking aan derden

De stad Genk onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan de stad Genk bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een verwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

5 Bewaring van uw persoonsgegevens

De stad Genk hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verwerkte persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens gebruikt voor controle op een verworven parkeerrecht worden bewaard tot het einde van het verkregen parkeerrecht.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verlenen van een parkeervergunning worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de dienstverlening alsook de hieraan gekoppelde wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het opleggen en invorderen van een retributie worden bewaard tot de verschuldigde som werd ontvangen, tenzij dergelijke bewaring verplicht zou zijn op basis van vigerende regelgeving (bv. inzake fiscaliteit)..
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de controle van de aanwezigheid van een parkeerkaart voor gehandicapten (PPBM) worden bewaard tot deze controle is uitgevoerd.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als de bewaartermijn is verstreken.

6 Contactgegevens

Je kan je rechten uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke: stad Genk, Stadsplein 1, 3600 GENK, te contacteren via dit formulier of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

De functionaris voor gegevensverwerking kan je bereiken via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

7 Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.