Reglementen en overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 187 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, gebeurt de bekendmaking van de reglementen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op de website van het OCMW met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden. De reglementen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking tenzij anders bepaald.