Aanvraag seksuitbating

Wanneer je als ondernemer een seksuitbating in Genk wil openen of overnemen, heb je een uitbatingsvergunning nodig. Om een uitbatingsvergunning te krijgen, moet je een aanvraag doen. Dat kan online door op onderstaande knop te duwen. Lees zeker ook eerst het reglement in de bijlage, vooraleer je de aanvraag doet. Op die manier ben je goed op de hoogte van de regelgeving rond seksuitbatingen. 

Vraag online aan

Procedure 

Om de aanvraag vlot te laten verlopen, is het belangrijk om alvast de nodige documenten te verzamelen. Sommige documenten zal je – als ze van toepassing zijn – nog moeten nasturen. Het kan gaan om: 

 • een overzicht van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de exploitatie van de zaak (naam, voornaam, nationaliteit, arbeidsstatuut, kopie van identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, eventueel voldoende betrouwbaar vertaald (model 595 - max. 1 maand oud) als de persoon niet gedomicilieerd is in Genk.) 
 • bewijs van aansluiting / aangifte bij de sociale zekerheid indien dit wettelijk verplicht is (aanlevering doorheen het proces mogelijk) 
 • een kopie van 
 • het uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen 
 • de statuten zoals gepubliceerd in Belgisch Staatsblad 
 • de huurovereenkomst of eigendomsakte 
 • bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing 
 • keuringsattesten blusmiddelen, gas- en elektrische installaties 
 • het actuele aandeelhoudersregister (indien uitbating door een rechtspersoon - aanlevering doorheen het proces mogelijk) 
 • de toelating afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (aanlevering doorheen het proces mogelijk) 
 • bewijs aanvraag omgevingsvergunning 
 • schriftelijke verklaring dat er voldaan is aan de inrichtingsvereisten van art. 8 en hygiënische vereisten van art. 9 van het reglement 

Na een administratief onderzoek en keuringen ter plaatse, wordt beslist of de uitbatingsvergunning wel of niet wordt verleend.