Verkoop projectgrond Sint-Martensbergstraat

Stad Genk wil tegemoet komen aan de toenemende woningnood, vooral bij jonge gezinnen. In het kader van deze doelstelling worden regelmatig projectgronden te koop aangeboden. Stad Genk en vzw Bisdom Hasselt gaan nu samen een projectgrond, gelegen langs de Sint-Martensbergstraat, verkopen. Over de intentie tot verkoop sprak de gemeenteraad zich uit bij besluit d.d. 17/10/2023.

Ligging

Deze gronden situeren zich op wandelafstand van de stadskern, in een rustige, groene omgeving. De Sint-Martensbergstraat is een doodlopende straat, gelegen ten noorden van het station van Genk.

De ligging van de vier percelen, die in hun geheel te koop worden aangeboden, wordt indicatief weergegeven op bijgaand overzichtsplan. De precieze contouren van de projectzone met een oppervlakte van 60a 21ca kunnen worden aangetroffen op bijgevoegd afbakeningsplan van 17/08/2023. Met het oog op het vrijwaren van de aanwezige natuurwaarden, werd een ontwikkelbare zone afgebakend met een oppervlakte van 38a 9ca.

Voorwaarden 

Samen met Bisdom Hasselt brengt stad Genk deze gronden op de markt voor de realisatie van een kwalitatief woningbouwproject dat tegemoetkomt aan de vraag van jonge gezinnen naar een passend woonaanbod in de omgeving van het centrum. 

Er werd een stedenbouwkundig kader uitgewerkt, afgestemd op de eigenheid van de betrokken percelen en de draagkracht van het gebied. De ontwikkelaar die de gronden koopt, zal hiermee rekening moeten houden.

Enkel grondgebonden woningen zijn toegelaten, geen appartementen of studio’s. Er is plaats voor maximaal 12 wooneenheden in een groepswoningbouwproject met ruimte voor collectieve aspecten. Gemotoriseerd verkeer zal enkel via de Sint-Martensbergstraat mogen verlopen. Voorts is er in de gunningscriteria veel aandacht voor aspecten als duurzaamheid, mobiliteit en het behoud van groen. De waardevolle bomenrijen rond het gebied moeten behouden blijven.

De minimale biedingsprijs bedraagt € 820.000,00.

Alle voorwaarden verbonden aan de verkoop werden opgenomen in het bestek, dat op deze webpagina kan worden teruggevonden. Het stedenbouwkundig richtlijnenkader zit vervat in het bestek.

Een model van verkoopovereenkomst wordt tevens bijgevoegd.

Timing

De inschrijvingsperiode start op 25/10/2023 en beslaat 14 weken.

Er kunnen vragen worden gesteld omtrent het voorwerp of de randvoorwaarden van deze verkoop van gronden, of over de procedure zelf, en dit gedurende een periode van vier weken na de start van de inschrijvingsperiode (t.e.m. 22/11/2023, 13.00 u.). Vragen kunnen worden gesteld via volgend e-mailadres: christiaan.oosterlinck@genk.be (Deskundige Vastgoed, Stad Genk).

Voor zover vraag en antwoord relevant zijn voor andere kandidaat-kopers in functie van hun kandidatuur en de inhoud ervan niet in strijd is met de vertrouwelijkheid van informatie, zullen de verkopers deze informatie gelijktijdig verspreiden naar alle opgegeven e-mailadressen van kandidaten. De verkopers engageren zich ertoe binnen een termijn van twee weken antwoord te bieden op gestelde vragen, tenzij dit afzonderlijke en formele besluitvorming vanwege het bestuur vergt.

De minimale inhoud van de kandidaatstelling wordt omschreven in het bestek.

De kandidaatstelling dient uiterlijk op 31/01/2024, 17.00 u. in het bezit te zijn van de verkopers en kan op digitale wijze worden ingediend op het e-mailadres Freddy.Biets@bisdomhasselt.be (Verantwoordelijke Financiën en Patrimonium, vzw Bisdom Hasselt).

Na het regelmatigheidsonderzoek vindt er een beoordeling van het financieel en inhoudelijk voorstel plaats aan de hand van de in het bestek omschreven beoordelingscriteria. De verkoopprocedure kan in detail worden geraadpleegd via hoofdstuk 5 van het bestek, de beoordelingscriteria worden uiteengezet in hoofdstuk 6, en de samenstelling van het kandidatuurdossier kan worden teruggevonden in hoofdstuk 7. Het inschrijvingsformulier werd tevens opgenomen in het bestek.

Terug naar overzicht