Trajectcontroles

Op een aantal plaatsen in Genk wordt structureel te snel gereden door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders/overtreders. Hier wil de stad paal en perk aan stellen. Eind dit jaar worden daarom elf trajectcontroles geïnstalleerd op het Genkse grondgebied.

Lees verder onder het filmpje

WAT?

Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Een trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door en ontvang je een boete voor de beperkte snelheidsovertreding. Steden en gemeenten mogen sinds 01 februari 2021 gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Hierdoor worden deze overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd.

WETTELIJKE VOORWAARDEN GAS 5

 1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
 2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur.
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
 4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Hoeveel bedraagt de boete?

De boete bedraagt voor de eerste 10 kilometer per uur, boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur, 53 euro. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden. Indien het gaat over een overtreding buiten de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 6 euro per bijkomende kilometer. Indien het gaat over een overtreding binnen de bebouwde kom (Boxbergstraat & Rozenkranslaan), dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 11 euro per bijkomende kilometer. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

PROCEDURE

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's.

Betalingsuitnodiging

De GAS-ambtenaar ontvangt een PV naar aanleiding van een vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete.

Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde.

Binnen één maand na de beslissing kan er hoger beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.

Herinnering

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

VERWEER

 • Je kan verweer indienen binnen 30 dagen na ontvangst van de boete d.m.v. het webformulier.
 • De sanctionerende ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is.┬á

  Indien men oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijgt de overtreder een herinnering opgestuurd van de boete. Waarna men dertig dagen de tijd heeft om de boete te betalen, tenzij de overtreder beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.

  Indien de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Indien de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan dient men de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven via het webformulier. Dit bewijs kan ook aangeleverd worden d.m.v. een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder met een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder bijgevoegd.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.

webformulier verweer