Nazar vzw

De (Turkse) vrouwen en tienermeisjes samenbren-gen en activiteiten opzetten om hun bijdrage aan de gemeenschap en hun participatie aan het sociaal leven te verhogen . - Een voorbeeldfunctie uitoefenen naar de (Turkse) vrou-wen, hen vertegenwoordigen, dienstverlening verzorgen tussen de gemeen-schap en de vrouwen en een oplossing trachten te vinden voor al hun problemen. - De noden en behoeften van de Turkse vrouwen vaststel-len en hiervoor oplossingen trachten te vinden. - Het bevorderen van gemeenschappelijke uitwisselingen tussen de Turkse en Belgische gemeenschappen en ze gemeenschappelijke activiteiten laten uitvoeren. - De Turkse cultuur bekend maken aan de Belgische bevolking. - De vereniging streeft tevens naar de bekendmaking van de Belgische cultuur aan de Turkse gemeenschap. - De vereniging zal samenwerken met Turkse, Belgische en verenigin-gen van andere nationaliteiten die gelijkaardige doelstellingen nastreven. - Het bevorderen van harmonieus samenleven en het wederzijdse begrip tussen de Turkse en de Belgische bevolking en andere bevolkingsgroepen waar we mee samenleven. - Sociale, educatieve en culturele activiteiten organiseren om de integratie en inburgering te verhogen binnen de samenleving. - Culturele Reizen organiseren - Hulp -en Solidariteitsacties voor kansarmen organiseren. De vereniging onderschrijft de Rechten van de Mens en verklaart zich akkoord met de letter en de geest van: -De Universele Verklaring van de rechten van de Mens -Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden -De Belgische wet op het racisme

Lokaal

Adres
Groenstraat 26 , 3600Genk