Verkoop projectgrond Roosterbeek

Stad Genk wil tegemoet komen aan de toenemende woningnood, vooral bij jonge gezinnen. In het kader van deze doelstelling worden regelmatig projectgronden op de markt gebracht. Stad Genk is eigenaar van gronden gelegen ter hoogte van de Eindstraat. De stad biedt de ontwikkelingsmogelijkheid via een mededingingsprocedure met onderhandeling (overdracht zakelijke rechten) aan de markt aan. Het bestek hiertoe werd goedgekeurd door de gemeenteraad bij besluit d.d. 17/10/2023.

Ligging

Het projectgebied is gelegen in het noordwesten van Genk. In de directe omgeving liggen enkele grotere sites zoals LaBiomista, het bedrijventerrein Genk-Noord, het natuurreservaat Hengelhoef en het Luciebos. Het projectgebied situeert zich tussen het bestaande residentiële woonweefsel en groen. De omliggende buurt is een typische verkavelingsomgeving, vooral gekenmerkt door (half-)open bebouwing met hellende daken.

Het projectgebied, dat onderwerp is van deze procedure, bevindt zich in de zone voor wonen en deels in de zone voor wegen (Eindstraat). Nieuwe langzaam verkeer verbindingen dienen de buurt te ontsluiten voor fietsers/voetgangers en aan te takken op de natuurgebieden in de omgeving. Dit werd opgenomen in het van toepassing zijnde GRUP Ecologische verbindingen – deelgebied Roosterbeek.

Voorwaarden 

Stad Genk wenst een minimale globale verkoopopbrengst van €1.013.964,00 te bekomen voor de site. Deze prijszetting gaat uit van de ontwikkeling van het volledige binnengebied waarbij ook de akkoorden van enkele aanpalende private eigenaars bekomen worden. De realisatie van de infrastructuur en zachte verbindingen zijn ten laste van de ontwikkelaar. De bestemming laat voor de site een V/T van maximaal 15 woningen/ha toe, in de vorm van grondgebonden woningen. Er moet een inrichtingsstudie bij de aanvraag tot omgevingsvergunning gevoegd worden. Dit moet aangeven hoe het project zich verhoudt in de bestaande omgeving en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.

Timing

De voorstellen moeten uiterlijk tegen 01/02/2024 om 19u via het e-procurement-platform ingediend zijn.

Vragen over het project in de selectiefase kunnen tot uiterlijk 20/01/2024 gericht worden aan stad Genk. Deze vragen dienen per e-mail gericht te worden aan afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via roosterbeek@genk.be. De antwoorden op de vragen, voor zover ze relevant zijn voor andere kandidaten, worden naar alle geïnteresseerden verstuurd die zich kenbaar maakten bij het downloaden van het bestek op het platform e-Procurement. Deze antwoorden worden geacht integraal deel uit te maken van het bestek.

Enkel de offertes die via het platform e-Procurement https://www.publicprocurement.be/ worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een selectiedossier per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn selectiedossier via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn selectiedossier worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: https://bosa.service-now.com/eprocurement/ of via de e-Procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00

De minimale inhoud van de kandidaatstelling wordt omschreven in het bestek. De onderdelen van het Voorstel moeten tot op een zodanig niveau uitgewerkt zijn dat

  • Zonder enig voorbehoud aan de eisen in deze Leidraad kan worden voldaan
  • De vereiste kwaliteit en timing wordt gegarandeerd
  • De risico's worden erkend en de beheersing ervan wordt geaccepteerd.

Daarnaast dient de Inschrijver in zijn voorstel voldoende toelichting te verschaffen bij elk van de beoordelingscriteria, evenals alle documenten die nodig of nuttig zijn ter beoordeling van de beoordelingscriteria toe te voegen voor zover dit niet zou blijken uit de gevraagde documenten.

Niet-bijvoeging van de vereiste documentatie of niet-naleving van de minimale eisen, kan leiden tot de uitsluiting van de betreffende offerte.

Terug naar overzicht