Verkoop projectgrond Zonneweelde

Stad Genk wil tegemoet komen aan de toenemende woningnood, vooral bij jonge gezinnen. In het kader van deze doelstelling worden regelmatig projectgronden op de markt gebracht. Stad Genk is eigenaar van gronden gelegen ter hoogte van de Zonneweeldelaan. De stad biedt de ontwikkelingsmogelijkheid via een mededingsprocedure met onderhandeling (waarbij overdracht zakelijke rechten) aan de markt aan. Op de gronden kan een woonproject gerealiseerd worden. Het bestek hiertoe werd goedgekeurd door de gemeenteraad besluit d.d. 17/10/2023.

Ligging

Zonneweelde situeert zich ten zuiden van het centrum van de stad. Het projectgebied ligt tussen D’Ierdstraat, Nieuwstraat, bos Melberg en het appartementsgebouw Zonneweelde. In de nabije omgeving bevinden zich woongelegenheden met diverse typologieën, het woonzorgcentrum Prinsenpark en een lagere school.

Een grondige beschrijving van de ruimtelijke context van deze omgeving is terug te vinden in het informatief gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de toelichtingsnota van het RUP Zonneweelde-Meilweg.

Voorwaarden 

Het RUP Zonneweelde-Meilweg heeft tot doel om ten noorden van het bestaande appartementsgebouw Zonneweelde bijkomend woonaanbod in de vorm van gestapeld wonen te creëren. Het bosgebied Melberg wordt bestendigd als een ‘zone voor bos’, waarbij een bosbeheersplan van toepassing is. De intentie is om Zonneweelde te integreren door nieuwe bebouwing aan de noordzijde te voorzien. Deze bebouwing zorgt voor een schaalovergang tussen Zonneweelde en haar omgeving. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 27m, de realisatie van bouwvolumes van maximaal 9 bouwlagen zijn dus mogelijk.

Op vlak van mobiliteit wordt er gedacht vanuit het STOP-principe met veel aandacht voor fietstoegankelijkheid en de potenties van autodelen. Het RUP schrijft voor dat de bestaande, bovengrondse parkeerplaatsen die wegvallen door de nieuwbouw gecompenseerd worden op het maaiveld. De ontwikkelaar zal instaan voor de aanleg van infrastructuur, publieke ruimte en parkeerruimte en denkt mee in het zoeken naar een oplossing voor het verdwijnen van de bestaande garageboxen naast het gebouw Zonneweelde. Uit een infomoment voor bewoners bleek dat de parkeerproblematiek een grote bezorgdheid is.

Alle voorwaarden verbonden aan deze procedure werden opgenomen in het bestek, dat op deze webpagina kan worden teruggevonden.

Timing

De indiening van het selectiedossier gebeurt uiterlijk op 6 februari 2024 om 10u.

Vragen over het project in de selectiefase kunnen tot uiterlijk 23/01/2024 gericht worden aan stad Genk. Deze vragen dienen per e-mail gericht te worden aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via zonneweelde@genk.be. De antwoorden op de vragen worden naar alle geïnteresseerden verstuurd die zich kenbaar maakten bij het downloaden van het bestek op het platform e-procurement. De antwoorden worden geacht integraal deel uit te maken van het bestek. Stad Genk staat niet in voor een georganiseerd plaatsbezoek. Het terrein is vrij toegankelijk, waardoor geïnteresseerden zich zelf kunnen vergewissen van de actuele toestand.

De minimale inhoud van de kandidaatstelling wordt omschreven in het bestek.

Enkel de selectiedossiers die via het platform e-Procurement www.publicprocurement.be/ worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een selectiedossier per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Het betreft een tweestapsprocedure. In de 1e fase zullen de selectiedossiers in eerste instantie beoordeeld worden op hun volledigheid: elk dossier dient alle stukken te bevatten zoals hiervoor opgenomen. Indien een selectiedossier niet voldoet aan deze formeel gestelde eisen, kan het ingediende selectiedossier van verdere beoordeling geweerd worden.

De selectiedossiers worden vervolgens getoetst aan de hand van de gestelde toelatingsvoorwaarden en wanneer ze hieraan voldoen aan de hand van de gestelde selectiecriteria beoordeeld. In dit stadium van de procedure zullen maximum vijf kandidaten weerhouden worden die het hoogst scoren rekening houdend met de beschreven selectiecriteria.

Het voorstel van selectie en beoordeling wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd die hierover beslist. Na deze beslissing zullen zowel de weerhouden als de niet-weerhouden kandidaten hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

In de 2e fase zullen de geselecteerde kandidaat-ontwikkelaars worden uitgenodigd om een uitgewerkt projectvoorstel met bijhorend voorstel van grondwaarde in te dienen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de bevindingen uit de selectiefase, bijkomende of actualisatie van relevante gegevens, de inhoud van het bestek verder te verfijnen.

De juiste timing van het indienen van de offertes wordt meegedeeld bij de start van de toewijzingsronde. 

De offertes zullen in eerste instantie beoordeeld worden op hun volledigheid: elk dossier dient alle stukken te bevatten zoals hierboven opgenomen. Vervolgens worden de offertes aan de hand van de toewijzingscriteria beoordeeld.

Stad Genk behoudt zich het recht voor verdere onderhandelingen te voeren en een Best and Final Offer (BAFO) te vragen.

Stad Genk neemt, na gemotiveerd advies van het adviescomité een beslissing tot toewijzing. De beslissing tot toewijzing wordt samen met de finale verkoopovereenkomst voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Documenten

Terug naar overzicht