Vertrouwelijke meldingen

Klokkenluiden

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken krijgen en die inbreuken gaan melden bij de daartoe bevoegde persoon of instantie. Een klokkenluider kan beslissen of hij/zij anoniem wenst te blijven. Indien de klokkenluider beslist een melding te doen waarbij diens naam bekend is, zal diens identiteit, alsook de klokkenluider zelf, beschermd worden. 

Wie kan melding doen?

 • Personeel van Groep Genk;
 • Personen die een werkrelatie hebben met Groep Genk:
  • aandeelhouders en personen die lid zijn van een bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van stad Genk (ook leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs);
  • aannemers, onderaannemers, leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • personen die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens een werkrelatie die intussen beëindigd is;
  • personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens de aanwervingsprocedure of andere onderhandelingen alvorens een contract werd afgesloten.

Over welke inbreuken gaat het?

De inbreuken waarover melding gedaan kan worden zijn alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn. Het gaat om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Beschermingsmaatregelen

De klokkenluiders genieten volgens artikel III.60/12 van het Bestuursdecreet van verschillende beschermingsmaatregelen om zo in alle vrijheid en zonder angst voor vergeldingsmaatregelen een melding te doen. De bescherming geldt niet indien:

 • de klokkenluidersregeling gebruikt wordt om een reeds lopende procedure tegen de klokkenluider te doen stoppen;
 • er bewust onjuiste info gemeld wordt of openbaar gemaakt wordt door de klokkenluider. Er moeten dus gegronde redenen bestaan voor de klokkenluider om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. 

Hoe en waar kan je melding doen?

 • Personeelsleden die vallen onder Groep Genk kunnen hun meldingen voorlopig intern doen via integriteit@genk.be in afwachting van de nodige software of extern bij Audit Vlaanderen. De melding wordt bij voorkeur intern gedaan als de inbreuk doeltreffend intern kan worden behandeld en de klokkenluider van mening is dat er geen risico op represailles bestaat.
 • Personen die als “externen” worden gekwalificeerd kunnen hun meldingen doen bij Audit Vlaanderen. De klokkenluiders worden ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning, dienst Juridische zaken, ten aanzien van Audit Vlaanderen. De voormelde bevoegde dienst verstrekt volledige en onafhankelijke informatie en advies over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles en over de rechten van de betrokken persoon. De informatie en adviezen zijn gemakkelijk en kosteloos toegankelijk.
 • Van zodra de klokkenluider de melding heeft ingediend ontvangt deze binnen de 7 dagen na de dag van ontvangst door het meldkanaal een ontvangstmelding, tenzij:
  • de melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijgt de klokkenluider meteen meer informatie over diens melding;
  • de klokkenluider zich uitdrukkelijk verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
  • een ontvangstmelding krijgen de bescherming van de klokkenluider zijn/haar identiteit in gevaar brengt.
 • De klokkenluider krijgt informatie over wat er met zijn/haar melding gebeurde: 
  • binnen 3 maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
  • binnen 3 maanden en 7 dagen als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
 • De klokkenluider komt te weten welke maatregelen genomen zijn of worden door diens melding. De klokkenluider krijgt ook een uitleg waarom die maatregelen genomen worden. De meldkanalen mogen de klokkenluider geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer info