Voorlopig rijbewijs

Nieuw voorlopig rijbewijs M12 met begeleider(s) vanaf 1 februari 2019.

Het voorlopig rijbewijs M12 kan slechts een keer worden aangevraagd door de kandidaat waarvan het voorlopig rijbewijs is verlopen én die geen 3 jaar wenst te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 aan te vragen.

Om dit voorlopig rijbewijs M12 te kunnen verkrijgen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvrager moet houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of Ml8 waarvan de geldigheidsduur nog geen 3 jaar is verstreken;
 • het theoretisch examen moet nog geldig zijn;
 • de aanvrager moet minimum 6 uren praktisch rijonderricht in een erkende rijschool hebben gevolgd nadat de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen was;
 • de aanvrager moet medisch geschikt zijn (geschiktheidsverklaringen op de achterkant van de aanvraag);
 • één of twee geldige begeleiders moeten worden aangeduid;
 • mag niet vervallen zijn verklaard van het recht tot sturen en moet met succes de eventueel door de rechter opgelegde herstelexamens hebben afgelegd;
 • de aanvrager mag geen houder zijn van een nog geldig voorlopig rijbewijs M18 of M36;
 • de aanvrager mag niet al eens houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M12 sinds de geldigheidsduur van zijn laatste voorlopig rijbewijs M36 of M18 verstreken is.

Wijziging van de voorwaarden om als begeleider op een voorlopig rijbewijs categorie B vermeld te worden vanaf 20 december 2018.

Iemand die als begeleider vermeld wil worden op een voorlopig rijbewijs categorie B mag niet vermeld geweest zijn op een ander voorlopig rijbewijs in het jaar voorafgaand aan de aanvraag van dat voorlopig rijbewijs.

Op die regel geldt een uitzondering voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn wettelijke partner.

Deze uitzondering wordt uitgebreid tot de partner van de begeleider (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend) en diens kinderen, kleinkinderen zussen, broers en pleegkinderen.

Belangrijk bericht voor de houders van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B.

De vermelding van minstens één begeleider en maximum twee begeleiders is verplicht op het voorlopig rijbewijs model M12 en M36.

Je moet je bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs dus samen met je begeleider(s) aanbieden.

Vanaf 1 oktober 2017 mag je je enkel laten bijstaan door een begeleider die een vorming heeft genoten en verhoogt de minimum looptijd van de praktische rijopleiding van 3 maanden naar 9 maanden.

Het identiteitsbewijs, het rijbewijs en het begeleidersattest van de begeleider(s) moeten bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs voorgelegd worden.

Opgelet: als je je voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 blijven de oude regels van toepassing.

Voorlopige rijbewijzen worden enkel nog in bankkaartmodel afgeleverd. Het stadsbestuur kan dit document niet zelf aanmaken en vraagt dit dus aan bij de federale overheidsdienst. Dit betekent dat je je eerst moet aanmelden voor de aanvraag en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Wat kan je doen na het slagen in het theoretisch examen?

 • Categorie AM
  Het voorlopig rijbewijs voor de categorie AM is afgeschaft.
  Na het slagen voor het theoretisch examen ben je verplicht een opleiding te volgen van 4 uur in een erkende rijschool. Daarna kan je je praktijkexamen afleggen.
 • Categorie B
  Na het slagen voor het theoretisch examen voor de categorie B kan je kiezen uit twee voorlopige rijbewijzen, namelijk model M18 en model M36.
  Voor je een voorlopig rijbewijs model M18 kan aanvragen dien je voorafgaand een opleiding van 20 uur in een erkende rijschool te hebben gevolgd.
  Kies je voor een voorlopig rijbewijs model M36 dan moet er minstens één begeleider op je voorlopig rijbewijs vermeld worden.

Als begeleider moet je :

 • ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente;
 • vanaf 1 oktober 2017 in het bezit zijn van een begeleidersattest. Dit attest is geldig voor een periode van 10 jaar vanaf de afgiftedatum. De bezitter van dit attest kan dus binnen een periode van 10 jaar meermaals als begeleider optreden zonder dat een nieuwe vorming vereist is;
 • op datum van de aanvraag van het voorlopig rijbewijs minstens 8 jaar houder zijn van een Belgische of Europees rijbewijs voor minstens de categorie B;
 • niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen tijdens de 3 jaar die de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voorafgaan.

Algemeen

Een voorlopig rijbewijs gaat vooraf aan het behalen van een definitief rijbewijs in een bepaalde categorie. Daarom zijn er ook verschillende leeftijdsvoorwaarden:

 • M12 vanaf het moment dat zijn/haar M18 of M36 vervallen is, uitsluitend voor categorie B en na 6 uur rijles;
 • M18 vanaf 18 jaar, uitsluitend voor categorie B en na 20 uur rijles in een erkende rijschool;
 • M36 vanaf 17 jaar; uitsluitend voor categorie B, met verplichte vermelding van minstens één begeleider;
 • M3 vanaf 18 jaar voor cat. A1 na 9 uur rijlet in een erkende rijschool en na het slagen voor het praktisch examen op privaatterrein;
 • M3 vanaf 18 jaar voor cat. BE, C1, C1E,C en CE;
 • M3 vanaf 20 jaar voor cat. A2 na 9 uur rijles in een erkende rijschool of 4 uur indien meer dan 2 jaar houder van cat. A1 en na het slagen voor het praktisch examen op privaatterrein;
 • M3 vanaf 24 jaar of 22 jaar (indien meer dan 2 jaar houder van cat. A2) voor cat. A na 9 uur rijles in een erkende rijschool of 4 uur indien meer dan 2 jaar houder van cat. A2 en na het slagen voor het praktisch examen op privaatterrein;
 • M3 vanaf 21 jaar voor cat. A, C, CE, D1, D1E, D, DE.

Naast de hiervoor vermelde leeftijdsvoorwaarden moet je ook geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor betreffende (sub)categorie . Dit mag maximum 3 jaar geleden zijn, of je moet vrijstelling hebben.

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of diefstal van een voorlopig rijbewijs ben je verplicht aangifte te doen bij de politie. Je ontvang dan een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat". Ook voor de aanvraag van een duplicaat moet je een afspraak maken en dit document meebrengen op uur en datum van de afspraak.

Bij beschadiging van het voorlopig rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto moet je je eveneens aanbieden met het voorlopig rijbewijs om een duplicaat te bekomen. Je kan dan wel rechtstreeks een afspraak maken en moet je dus niet eerst via de politie gaan.

Bedrag

€ 25,00.

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij de aanvraag dien je volgende documenten voor te leggen:

 • je identiteitsbewijs;
 • 1 recente pasfoto (indien je de foto van je e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig, op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is). De pasfoto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix;
 • het identiteitsbewijs, het rijbewijs en het begeleidersattest van je begeleider(s) indien je een aanvraag doet voor een model M36;
 • indien je begeleider(s) geen inwoner is van Genk dien je je vooraf aan te melden bij het gemeentebestuur waar je begeleider(s) is ingeschreven. Na controle van de identiteit, rijbewijs en begeleidersattest van de begeleider(s) wordt het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs afgestempeld door de medewerker van de gemeente waar je begeleider is ingeschreven in het bevolkingsregister (ook dit is specifiek voor een model M36);
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast - een attest van groep 1;
 • een medisch attest groep 2 als kandidaat voor een categorie van groep 2;
 • een formulier "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Categorie A1, A2, A" met vak getuigschrift van onderricht ingevuld door de rijschool voor categorie A;
 • of "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Categorie C1-C1+E-C-C+E-D1-D1+E-D-D+E"
 • of "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Categorie B - B+E"

De drie laatste zoals gekregen bij examencentrum na het slagen in het theoretisch examen;

 • indien je het document afhaalt voor iemand anders - een volmacht

Bij verlies of diefstal: een attest van aangifte bij de politie.