Vrijetijdsraad

Algemeen:

Het is van belang om overleg te organiseren over de verschillende deelsectoren in de vrijetijd. Er zijn immers veel overeenkomsten in de werking, ambities en knelpunten van actoren in de vrije tijd.

Dit overleg sluit aan op de stedelijke ambitie om een breed en intersectoraal vrijetijdsbeleid te ontwikkelen en het stedelijk beleid op dit domein te laten adviseren.

Naast een signaalfunctie en een opdracht op het vlak van informatiedoorstroming en samenwerking zal dit orgaan ook toekijken op welke wijze de stedelijke beleidsprioriteiten (armoedebestrijding, talentontwikkeling, samenleven, duurzaamheid,..) mee vorm kunnen krijgen in dit brede vrijetijdsveld.

Doelstellingen:

De Vrijetijdsraad heeft als doel om het stedelijke vrijetijdsbeleid op te volgen, te toetsen aan het werkveld en richting te geven.

Daarnaast zal deze raad onderzoeken op welke wijze de stedelijke beleidsprioriteiten zoals armoedebestrijding, talentontwikkeling, samenleven, duurzaamheid,.. mee vorm kunnen krijgen in dit brede vrijetijdsveld.

 Dit doet hij op ondermeer de volgende manier:

  • de raad bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen de verschillende overlegfora en adviesraden in de sector vrije tijd;
  • de raad neemt initiatieven om alle actoren die een werking ontplooien in het brede culturele en vrijetijdsveld te bevragen;
  • de raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad advies te verstrekken zonder daarbij beslissingsrecht te hebben;
  • de raad kan initiatieven nemen die de verschillende onderdelen van het vrijetijdsveld ten goede komen;
  • de raad kan op basis van zijn agenda deskundigen uitnodigen en/of afgevaardigden van organisaties, overlegfora en advies- of participatieraden.

Samenstelling:

De Algemene vergadering van de raad is samengesteld uit telkens max. 4 afgevaardigden van de

Stedelijke Sportraad, Stedelijke Socioculturele raad, Jeugdraad en Adviesraad voor 55- plussers.

Naast deze afvaardigingen zetelen ambtshalve de schepen(en) onder wiens bevoegdheid resp. onderdelen van het vrijetijdsbeleid horen.

Ook ambtenaren van het lokale bestuur, die aangesteld zijn voor onderdelen van het vrijetijdsbeleid horen en die instaan voor het secretariaat, kunnen deel uitmaken van deze raad. Schepenen en ambtenaren hebben echter geen stemrecht.

  • De Algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen

Hier kan je de verslagen lezen van de Genkse Vrijetijdsraad:

08032021 Verslag Vrijetijdsraad

226112020 verslag Vrijetijdsraad

1092020 verslag Vrijetijdsraad

Verslag Vrijetijdsraad 6juli2020

Verslag Vrijetijdsraad 17februari2020