Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Een tegemoetkoming voor 65-plussers met een verminderde zelfredzaamheid.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de nieuwe benaming voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Voor wie?

Genkenaren die minstens 65 jaar zijn, kunnen de aanvraag om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in het Sociaal Huis van de stad.

Wie zijn aanvraag niet zelf kan indienen, mag iemand in zijn plaats sturen met een volmacht.

Voorwaarden

Als je 65 jaar of ouder bent en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid hebt, heb je mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming of andere voordelen. Daarvoor moet je wel je graad van invaliditeit laten vaststellen door de Vlaamse Zorgkas.

Procedure

Als je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvraagt, wordt eerst je graad van invaliditeit vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid. Daarvoor kan je als inwoner van Genk een aanvraag indienen via het stadsbestuur. Mocht je zelf niet kunnen komen, dan kan je ook een volmachtdrager in je plaats sturen met een volmacht.

Bij een aanvraag om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vragen we naar je behandelende arts. Zo kan de Vlaamse Zorgkas contact met jouw dokter opnemen om de nodige medische inlichtingen te verzamelen. Daarna volgt een controle in het medisch centrum in Hasselt. De controlearts van het medisch centrum stelt de graad van zorgbehoevendheid vast.

Dat resulteert in een attest met het aantal punten dat je scoort op basis van je invaliditeit. Het vormt de basis voor een rechtenonderzoek. Op dat onderzoek volgt een financiële beslissing: of je een tegemoetkoming krijgt en hoeveel die eventueel bedraagt.

Wat meebrengen

  • Bewijs van identiteit.
  • Volmacht (indien de aanvrager zelf niet kan komen)

Opgelet: om een aanvraag succesvol te kunnen indienen, moet je de naam van de behandelende arts van de aanvrager kennen. Tijdens de aanvraag wordt er ook onder meer gepeild naar de medische en financiële situatie van de aanvrager, de stand van de spaarrekening, de verkoop van roerende en onroerende goederen en de eventuele vergoeding van een arbeidsongeval of beroepsziekte.