Economische positie

Genk is een Vlaamse economische pool.

Uitdaging

 • Verder Genk terug opbouwen
 • Omgeving creëren die ondernemerschap ondersteunt en groeikansen geeft
 • Hoofd bieden aan wereldwijde evoluties
 • Ondersteunende rol verder blijven opnemen
  • bedrijfsleven
  • handel en horeca
  • diensten
  • zorg
  • ...

Stad Genk ondersteunt in alle sectoren ondernemerschap.

Aantrekken van nieuwe bedrijven

 • bedrijven alle ruimte geven om te groeien
 • toegang geven tot kennis en innovatie
 • maximaal ontzorgen bij vestigingsvragen

Handelsapparaat

 • invullen van leegstand
 • aantrekken van bezoekersstromen

Prioriteit: stadscentrum

 • op zoek naar nieuwe vormen van stadskerneconomie
 • stadskernactiviteiten
 • vernieuwing marktconcepten

Jobcreatie quartaire sector

 • uitbouwen Synapspark
 • uitbouwen Portavida
 • versterken campussfeer Xentro

Stad Genk is bekommerd om de jobs van onze burgers.

Doel: zo veel mogelijk Genkenaren vinden een job

Prioriteit:

 • Risicogroepen op de arbeidsmarkt
 • Activering van mensen die niet beroepsactief zijn

Actieplannen

Het aantal ondernemingen dat zich vestigt, innoveert of groeit in Genk neemt toe.

 • Accountmanagement en ondersteuning nieuw ondernemerschap gericht op de toename van het aantal bedrijven op Genkse bedrijventerreinen, met aandacht voor milieu en duurzaamheid.
 • Groei van bedrijven faciliteren door bestaande ondernemingen met behoefte aan fysieke uitbreidingsruimte te ondersteunen in het vinden van een oplossing op een bedrijventerrein in Genk.
 • Deelname aan innovatietrajecten en implementatie van innovatieve ontwikkelingen bij prioriteit op gebied van milieu, energie, smart manufacturing en circulaire economie door Genkse bedrijven stimuleren.
 • Bedrijfsdata en kennis als basis voor het ondersteunen van ondernemerschap opbouwen.
 • De tevredenheid over het ondernemersbeleid Genk en de bekendheid van Genk als ondernemersvriendelijke stad verhogen door overleg en een gericht marketing- en communicatiebeleid.

Het functioneren van het Genkse handels- en horeca-apparaat wordt versterkt.

 • Het Strategisch Commercieel Plan actualiseren en vertalen in beleidsmaatregelen.
  Het functioneren van de handelsstraten ondersteunen door participatie en medewerking aan de handelsverenigingen.
 • Potentiële en gevestigde ondernemers in handel en horeca, en stadskern- economie ondersteunen bij het uitwerken van hun businessplan, zoeken naar een locatie, vergunningen, …
 • De merkidentiteit van de Vennestraat op punt houden en verder uitbouwen.
 • Het uitgewerkte merkprofiel van Stalenstraat implementeren en verder vorm geven.
 • Een ontwikkelingsvisie voor de Hoevenzavellaan opmaken.
 • De aanwezigheid van een buurt verzorgend aanbod voor dagdagelijkse aankopen in alle stadsdelen faciliteren.
 • De markten, kermissen en ambulante handel aanpassen aan de gewijzigde behoeften van klanten en handelsomgevingen.
 • Expertise opbouwen en vertalen in beleid op gebied van korte keten en duurzame lokale productie die als basis voor innovatie in handel en horeca.

Meer Genkenaren zijn actief op de arbeidsmarkt

 • De efficiëntie van de begeleidingscapaciteit verhogen door netwerkafspraken en overleg.
 • De begeleiding van OCMW-cliënten tijdens hun tijdelijk werkervaringstraject en tewerkstelling artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet met als doel de opstap naar betaalde tewerkstelling of beroepsopleiding.
 • De tewerkstelling van OCMW-cliënten in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet tijdens hun tijdelijk werkervaringstraject.
 • Een gezamenlijke activeringsmethodiek voor langdurige werkzoekenden en inactieven ontwikkelen en implementeren.
 • Risicogroep-werkzoekenden en inactieve niet-werkzoekende burgers/vrouwen op beroepsactieve leeftijd begeleiden naar werk.
 • Werkgevers activeren en ondersteunen met als doel de inschakeling van risicogroep-werkzoekenden in hun onderneming.
 • Werkervaringskansen creëren voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt verbeteren.
 • Organisatie sociale economie op niveau van het IGS Sociale Economie Genk, As, Zutendaal.
 • Het Wijk-Werken organiseren.
 • Beheer van het PWA-fonds.
 • De gemeenschapsdienst voor werkzoekenden die langer dan twee jaar actief werkzoekend zijn, in samenwerking met VDAB organiseren.