Financieel beleid

Actieplannen

Stad Genk trekt maximaal duurzame externe en nieuwe financieringsbronnen aan.

 • Een evenwichtige financieringsmix van korte termijn-financieringsinstrumenten (zoals thesauriecertificaten) en lange termijn-leningen, en een actief schuldbeheer als onderdeel van een duurzaam financieringsbeleid, realiseren.
 • Eenmalige financieringsmogelijkheden benutten via actief balansbeheer (verzilveren van participaties, desinvesteringen, …).
 • Het financieel luik van projectmanagement actief ondersteunen om meer en duurzame financieringskanalen aan te boren voor ieder project.
 • Nieuwe financieringsmogelijkheden en/of -partners opzetten en nieuwe financieringskanalen activeren.

Stad Genk hanteert een evenwichtige basisfinanciering via fiscaliteit en algemene fondsen.

 • Bovenlokale fondsen en mogelijkheden voor basisfinanciering opvolgen.
 • Een evenwichtig fiscaal beleid en kwaliteitsvol beheer van alle lokale belastingreglementen waarborgen, met bijzondere aandacht voor de armoedetoets.
 • Een evenwichtig retributiebeleid en kwaliteitsvol beheer van alle lokale retributiereglementen waarborgen, i.s.m. de inhoudelijk verantwoordelijke dienst en met bijzondere aandacht voor de armoedetoets.

Stad Genk faciliteert veilige en efficiënte financiële processen en transacties.

 • Vanuit een breed gedragen bewustzijn inzake organisatiebeheersing, procesoptimalisatie procesautomatisatie en digitalisering in de brede zin van het woord in de financiële procedures, realiseren.
 • Het financieel luik van de BBC-cyclus coördineren en uitvoeren.

Stad Genk optimaliseert de financiële verbindingen.

 • Een sterke systematiek in het beheer van de verbindingen opzetten.
 • De eigen meerjarenplanning beter afstemmen op deze van de externe entiteiten waarmee we verbindingen zijn aangegaan.
 • De financiële cyclus van externe rechtspersonen, waaronder geloofsgemeenschappen, gelinkte organisaties en andere waarmee Stad Genk een bijzondere relatie heeft, ondersteunen of faciliteren door het verlenen van financiering en/of borgstelling.
 • Nieuwe en bestaande verbindingen, PPS-structuren en deelnemingen in vennootschappen onderzoeken en financieel-administratief opvolgen.
 • Instrumenten van debiteurenbeleid en -beheer onderzoeken en bijsturen i.f.v. het bijdragen aan een sterkere armoedebestrijding.

Groep Genk biedt transparantie in de financiële stromen.

 • Financiële analyses uitvoeren (financiële rapporten, monitors, handleidingen, …) en hierover helder communiceren via een mix van interne kanalen en opleidingen.
 • Naast de verplichte financiële rapportering, ook helder extern communiceren over de relevante financiële kencijfers in relatie tot het gevoerde beleid, waarbij inhoud en kanaal worden bepaald vanuit een doelgroepenbenadering.
 • De pensioenproblematiek opvolgen i.f.v. het transparant maken van het verband tussen LT-verplichtingen, de evolutie in reserves en budgettaire inspanningen.