Genk wordt klimaat- en milieuvriendelijker

Actieplannen

Stad Genk versterkt haar natuur

 • Een ambitieus bomenbeleid garandeert het groene karakter van wijken en beschermt de meest waardevolle bomen/houtkanten.
 • De biodiversiteit op de bedrijventerrein verhogen door initiatieven van stad en Genkse bedrijven.
 • Het Heempark ontwikkelt en promoot een hedendaags, educatief belevingsaanbod voor scholen in natuurgebieden.
 • De natuur van Genk planmatig beheren.
 • De ecologische kwaliteit van de Genkse natuur verhogen met focus op bosomvorming.
 • De natuur versterken door actief samen te werken met andere terrein beherende organisaties en kennisinstellingen.
 • Natuurontwikkelings- en natuurplanningsinitiatieven van partners ondersteunen.

Stad Genk vrijwaart haar open ruimte (ruimte voor water, groen) en plafonneert verharding.

 • De integrale visie op open ruimte en landschap verder ontwikkelen en implementeren.
 • Slimme verdichting en beperking bijkomend ruimtebeslag aanpakken.
 • Een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid realiseren en hiervoor de nodige beleidskaders en bijkomende instrumenten uitwerken.
 • Overbodig juridisch aanbod voor harde functies schrappen.
 • Onderzoek naar een instrument om het feitelijk ruimtegebruik te monitoren.
 • Ontharding actief aanpakken.
 • Duurzaam waterbeheer implementeren.
 • Het Heempark neemt een centrale rol op in de sensibilisering over ontharding, infiltratie en vergroening en initieert participatieve demonstratieprojecten met verschillende actoren.

Stad Genk ontwikkelt de Stiemervallei als blauw-groene ader.

 • De valleiroute ontwikkelen tot een belevingsvolle fietsroute met aandacht voor natuur, cultuur, water en mens.
 • De vallei tussen Stalenstraat en Thor Park gefaseerd opwaarderen tot groene long voor Waterschei.
 • De Slagmolen gefaseerd uitbouwen tot toegangspoort voor De Maten en De Wijers.
 • Het proefproject SUDS & SODA demonstreert en test natuurlijke oplossingen voor duurzaam waterbeheer.
 • Het afsluiten van Stiemerdeals om sociale innovatie en ondernemerschap te stimuleren en diverse actoren actief te betrekken bij de ontwikkeling van de Stiemervallei.
 • Communicatie en participatie opzetten om andere actoren te betrekken en engageren bij de ontwikkeling van de Stiemervallei.
 • De uitvoering van het Stiemerprogramma co├Ârdineren en het Europees project Connecting Nature uitvoeren.

Stad Genk reduceert CO┬▓-uitstoot en zet in op duurzame energie.

 • Iedereen Producent: Genkenaren en Genkse bedrijven betrekken bij hernieuwbare energieprojecten.
 • Wind- en zonne-energie stimuleren ter verhoging van de productie van hernieuwbare energie.
 • De koolstofvoetafdruk van Genkse bedrijven verminderen in nauwe samenwerking met de sector en de bedrijven.
 • Een masterplan energie opmaken.
 • Structurele samenwerkingen met sterke energiepartners zoals EnergyVille opzetten.
 • Stad Genk onderschrijft met zijn klimaat- en energieplan het burgemeestersconvenant, en rapporteert de voortgang ervan.

Genk vermindert afval.

 • De Genkenaar gaat bewust om met afval.
 • Evenementen duurzaam organiseren.
 • Stadsbrede campagnes rond afval organiseren.
 • Consequent handhaven en sanctioneren van het afvalbeleid.

Stad Genk creëert een gezonde leefomgeving (lucht, geluid, bodem, E-missieplan).

 • Bij vestiging en vergunning-/adviesverlening rekening houden met de globale draagkracht van een industrieterrein in relatie tot de omgeving/stad.
 • Duurzaam bodembeheer realiseren.
 • Luchtkwaliteit: meten is weten.
 • Partners aantrekken voor deskundige en flexibele begeleiding bij milieuthema’s.
 • Een gepast en effectief instrumentarium ter voorkoming van geluidsoverlast invoeren en inzetten op een gezond geluidsklimaat.
 • Een stimulerend beleid ter voorkoming van bodemverontreiniging uitwerken.

Genkenaren en Genkse bedrijven gedragen zich klimaatvriendelijker.

 • Stad Genk speelt een aanjagende rol rond duurzame voeding.
 • Een lerend netwerk van Genkse bedrijven zet Genkse bedrijven aan tot klimaatactie.
 • Het Heempark versterkt haar werking als stedelijk milieu-en natuurcentrum en neemt een centrale rol op in het aanzetten van alle Genkenaren tot klimaatvriendelijk gedrag.

Genk beschermt dieren.

 • Een dierenwelzijnsplan opmaken.
 • Het dierenwelzijnsplan uitvoeren.