Geslachtswijziging - transgender

Voor wie?

Elke Belg of elke in het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling kan een aangifte van geslachtswijziging doen.

Procedure

Je moet je voor een aangifte van geslachtswijziging aanbieden bij de Burgerlijke Stand van je woonplaats (dit is de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister) en niet in de plaats waar de akte van geboorte werd opgesteld.

Indien je als Belg niet in België werd geboren en niet bent ingeschreven in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Brussel een akte opmaken inzake de vermelding van het nieuwe geslacht.

Ben je minderjarig en niet ontvoogd, dan moet je je laten bijstaan door één van je ouders of door je wettelijke vertegenwoordiger.

Nadat de aangifte van geslachtswijziging werd opgemaakt, moet deze binnen de 3 dagen voor advies overgemaakt worden aan de Procureur des Konings. Het advies van de Procureur des Konings moet binnen 60 dagen gegeven worden. De akte van aangifte wordt definitief ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand 30 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn die start bij de mededeling van het advies van de Procureur des Konings.

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet je een verklaring voorleggen van de psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van de behandelende artsen, waaruit blijkt dat:

  • je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  • je een chirurgische ingreep hebt ondergaan waarbij een omvorming van het ene geslacht naar het andere heeft plaatsgevonden;
  • je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.

Als deze verklaring werd opgesteld in het buitenland, moeten deze documenten voldoen aan de legalisatievoorwaarden en moeten ze vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigde vertaler.