Geslachtswijziging - transgender

Voor wie?

Voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit en zijn ingeschreven in het Belgisch bevolkings-of vreemdelingenregister.

Procedure

De procedure verloopt via de Burgerlijke Stand van je woonplaats. Dit is de plaats waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Er zijn twee stappen namelijk de verklaring en de opmaak van de akte.

1. De verklaring

 • Je overhandigt een ondertekende verklaring waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In deze verklaring neem je op dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. 
 • De ambtenaar neemt akte van jouw verklaring, geeft je een ontvangstbewijs en info over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de procureur des Konings binnen de 3 dagen en wacht dit advies af.
 • De procureur des Konings heeft drie maanden om een advies te geven:
  • Hij/zij kan een negatief advies verlenen wegens strijdigheid met de openbare orde. In dat geval weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op te maken;
  • Hij/zij geeft een positief advies waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie kan opmaken.
  • Bij gebrek aan een negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, wordt het advies als positief beschouwd. De procedure kan dan worden voortgezet

2. Opmaak van de akte

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgaan tot opmaak van de akte (minstens drie en maximaal zes maanden na de aangifte), kom je nog eens op afspraak om je eerste verklaring te bevestigen.

 • Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt.
 • Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat over tot de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Indien je als Belg niet in België werd geboren en niet bent ingeschreven in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Brussel een akte opmaken inzake de vermelding van het nieuwe geslacht.

Als niet-ontvoogde minderjarige kan je ook een aanvraag indienen. Je moet minstens 16 jaar oud zijn, je je laten bijstaan door één van je ouders of door je wettelijke vertegenwoordiger en een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater hebben die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Voor het wijzigen van je voornaam na een geslachtswijziging ben je 1x vrijgesteld van de retributie van € 150.

Bedrag

Gratis.

! Hou er rekening mee dat er nog bijkomende kosten zijn voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart en eventueel ook voor het vervangen van het rijbewijs, internationaal paspoort, ...

Wat meebrengen

Bij de aanvraag breng je je eerste verklaring mee.

Voor de opmaak van de akte breng je een tweede verklaring mee die je eerste verklaring bevestigt.