De (kans)armoede daalt

Doel

Strijd aangaan tegen (kans)armoede.

Aanpak

Kansen geven en zelfredzaamheid stimuleren.

1 - Inkomensbescherming

 • Steunbudgetten
  • op basis van wettelijk recht
  • uitgewerkt normenkader voor aanvullende steun

2 - Tewerkstelling

 • Proactief rekruteren en coachen
 • Wegwerken van welzijnsdrempels
 • Screenen, opleiden en coachen
 • Diverse vormen van sociale activering

3 - Garantie op wonen

 • Preventie van uithuiszetting
 • Energiearmoede aanpakken
 • Dak- en thuisloosheid aanpakken

4 - Lokaal sociaal beleid

 • Breed geïntegreerd onthaal implementeren
 • Proactieve acties voor vroegtijdige risicodetectie
 • Vroegtijdig anticiperen op schuldsanering
 • Budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling

5 - Kinderen kansen geven → kinderarmoedebestrijding

 • Inzetten op risicosituaties vanaf de zwangerschap
 • Experten kinderrechten
 • Proactieve detectie van onderbescherming
 • Persoonlijkheids-, talent- en taalontwikkeling
 • Deelname aan vrije tijd via wegwerken van drempels

Actieplannen

Genk zet stadsbreed in op armoedebestrijding

 • Structurele armoedebestrijding door in te zetten op een menswaardig inkomen prioritair via tewerkstelling, door garantie op wonen en talentontwikkeling bij kinderen.
 • Structurele armoedebestrijding door een aanpak over alle beleidsdomeinen heen.
 • Kinderarmoedebestrijding door in te zetten op structurele maatregelen.
 • De gemeenten/OCMW’s uit de eerstelijnszone Kemp en Duin, Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg(CAW-Limburg) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) als kernpartners, realiseren vanuit een samenwerkingsverband het GBO- Geïntegreerd Breed Onthaal.

Genkenaren in armoede verdienen een menswaardig inkomen

 • Mensen in kwetsbare situaties sociaal activeren met als ultiem doel tewerkstelling.
 • Informatie, rechten- en steunsystemen ontwikkelen en toepassen om sneller onder-bescherming tegen te gaan.
 • De woon- en energiearmoede aanpakken.
 • Toekenning van financiële steun onder de voorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van leefloon en/of activering en tewerkstelling, materiële e.a. steun.

Het persoonlijk en sociaal-maatschappelijk functioneren van Genkenaren in (dreigende) armoede wordt versterkt, waardoor ze zelfstandiger kunnen leven.

 • Vergroten van de mogelijkheden om deel te nemen aan sport, cultuur en vrije tijd.
 • Versterken van multiproblem gezinnen.
 • De meest geschikte vorm van schuldhulpverlening aanbieden ter voorkoming en oplossen van schuldsituaties.
 • De dak- en thuisloosheid aanpakken.
 • Het materieel comfort van mensen in armoede verbeteren.