Les 10: èn nou dit ooch nog

De Gènker lètterkombenoasie zj Zj sj Sj

Èn ’t Nederlands wiert dat gemeenlek mèt ’n -g G- gesjrieëve.

Ver sjrijve wei ver het zègge.

Leister mer:

Zjraar, Zjang, Zjiel, Zjef, zjenèèver, zjendaerm, zjeneere, zjus, zjevel, zjóggele, zjókke, zjelee

Zjenèèver moet ijskaad gedrónke wèère.

Zjenien hit nou ooch e lief.

Èn zjevel zit kloor (CL) 

D’r ès ooch nog de - sj Sj- kombenoasie.

De Nederlandse  SCH zègge en sjrijve ve : SJ

Schoen = sjoehn, school = sjool, schoof = sjoof,

Schuin = sjijns, schaal = sjoal, scherp = sjaerp

Geziehn?

  • Dèè pool steet sjeef.
  • Sjèlleke kan goed sjillere.
  • De poert vanne graasj steet nog oeëpe 
  • Èèrappel sjèlle en sjerlotte sjoenmoake, doen ich nie gèèn.