Gènker Liere Lèèze

Vermits oos Gènker toal ’n hiel kleerrijke toal ès, ès ter ’n verzoameling ‘Wei ver het zoeal ‘ns zègge’ bijeengebrocht.

Dé lèèsmeetoode vier oos Gènker te liere lèèze.

Wilder troan beginne? Doehn!! Lèèzen en herlèèze, da’s oefene!

Soamegestèld en óch oangeboeie doer Theo Achten, sikretoaris van Veldeke Gènk