Les 5: Nie vergèète, helop herhoale

Ooze Gènker oa, Oa-klank. Vergelijk mèt de klank ènne Franse weerd; trente, entre, le temps, genre, le vent, chanter, cent (100)

Éntige Gènker weerd: ‘nen doag, de moag, het groas, zoage, goare, goape, smoake, oaf, kroag, board, droage, kloage.

’t Ès toch nie lèstig, och woal ??? Nou nemie !

Dat woas ‘ne sjoenen doag.

Haag op, begin nie te zoage!

Veel te zwoer, dat kan ich nie droage.

Nie doehn, veel te gevoarlek.

Kierzevloaismoakt goed.

Dèè limmel wilt de boas spieële.

Vier d’nen tif moeste mer spoare.

Kómkómmers kan ich nie goeds verdroage, dan speelt m’ne moag op; dis, nie vèèrig moake.

Piepoo ès ‘ne koale jan- m’ne- nak. Oo: moog, doof, boom

Drae dèè kroan toch tou! Oa: spoare, droage, moag

Oefeningen:

  • Allewijl vrooge ze moager spek.
  • ‘nen Hoan koakelt nie, dèè kraet.
  • As ze koarte, ès kloaveren al ‘ns troehf