les 6: Iet hiel aaners

Ooze fameuze Gènker- oeh Oeh-klank. Sleeptoon

’t Is de gewone oe-klank maar iets langer (gerokken)

Beleister het versjil ‘ns. Doep en doehs, doehze

 sjoen en sjoehn, bloes en hoehg, doehzend

Èn ’t Frans wei douze (12 ) èpouse,

Het lèkt woal.

  • Dèèn toeren ès 40 m hoehg.
  • Dat hèb ich dich al doehzend kier gezagd.
  • Zoe moesten dat doehn.
  • Sop te heet ? Dan moeste bloehze. (bloeëze)
  • Hèè perbeerde woater noo de zie te droage.
  • Hèè zoehg het versjil nie.
  • Mèt troehf hoalste de sloag bènne.
  • Efkes oplètte: Vier ‘n –r- klinkt de oe ooch langer as èn poets, koets, zoet
  • Leister mer. Zoer, poer, koer, geboer, moer, voert, vloer,
  • Oe: voet, poet, goed. Oeh: doehs, hoehg, droehg