les 11: Nog efkes volhaage

De NL-klanken: u, eu, ui, uu, eeu, ieu  hiere ve eegelek nie èn oos zeiver Gènker toal.

Hut = hèt, deur = dier, huis = hous, muur = moer, leeuw = liew, nieuw =nouw.

De Franse klank èn masseur, majeur, une heure, une fleur, hiere ve trèg èn de Gènker weerd: kontrelöör, sjeföör, aezenjöör, inspektöör, montöör, massöör, metöör, pieköör,

Geziehn wei ver de öö-klank sjrijve? Öö

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wilder oos Gènker ech vlot konne lèèze?

Dan: dèk bekiehke, herlèèze… da’s oefene !

En dènk troan: HELOP en LANSEM dan konder goed noo de klanke leistere.