Les 3: HELOP en GOED BELEISTERE

Ooze Gènker ae Ae –klank. Vergelijk mèt de Franse klank èn: Germain, la main, maintenant, un pain, un lapin, le train

Èntige Gènker weerd. Maert, daere, de baerg, den daerm, kaerp, maer, de maerkof, het paerk, ès sjaerp, staerk, de zjendaerm, de rezaerf, staerve

En nou, helop lèèze.

Freet koope ver oppe maert. Ee: been, steen, veel

Dèè wèèg hit ‘ne sjaerpen drae. Èè: wèèg, vèè, sjèèg

Worst zit èn ‘nen daerm. Ae: maert, waerk, baerg

Oefeningen:

 • Zoestaerk wei e pèèrd.
 • BLèk optasten ès zwoer waerk.
 • De wènd hit zich gedraed.
 • De pijn sjoeët doer maerg en been.
 • Hijge wei ’n kaerp
 • Koere zilder iers zaeën en dan maeë.
 • De Ventoux ès ‘nen hoehge baerg.
 • Van zoeveel lewaet wiersten doof.
 • ’t Ès te waerm vier te vaerve.
 • Hanne (ekster) en krae hiere bij de rechbekke.
 • Dat daerste nie! 
 • E sjèèrmes ès hiel sjaerp.