les 13: Nog 'ns, mer èn 't kort

De klanken en klinkers (Nederlands- Genker Dialekt)

De korte –o-klank idem: pot, rok, ros, rol, kop, pots

De korte –e- idem: krek, plek, pen, kelk, mep

De korte –a- idem: zak, plas, mat , plat, klap

De korte –ie- idem: viet, riem, ziet, biet, Piet

De korte –oe- idem: poel, goed, hoed, stoep, moet

De –oe- en –ie vóòr de –r- idem: voer, boer, vloer, geboer

  •  GD (Genker Dialect) vier, ketier, mier, kiere

De lange –ee- idem: deeg, leem, leeg, zeef, geen

De lange –oo- idem: NL: boog, droog, hoog, geloof

  • GD: boom, stoof, geboo, stoom

De GD-klanke dei ve nie èn ’t NL hiere. De klank ès te vergelijke mèt de Franse weerd:

 È è : Fr.: mais, jamais, très, parfait, après.

  • GD: mèt, gelèk segrèt, zètte, wèns dènke, brèg, trèg

Èè èè : Fr: semaine, l’hiver, faire, clair

  • GD: ‘ne kèèn, vèè, wèère, lèèr

Ó ó : Fr: compter, bientôt, tromper, trop

  • GD: ich kóm, strót, jómmer, sjóppe, kómkómmer, óttoo,

Oa oa: Fr: trente, le vent, genre, quarante, entre

  • GD: oan, de zjoant, goare, de moag, koarte, droage, moager

Ae ae; Fr: Germain, la main, le train, maintenant

  • GD:  de baen, de maert (maeret) daerm, daere, maerkof

Iet bezonners

Oos Gènker ès ‘twietoonig’ d.w.z. dat ver dezelfde klinker (klank)

 op twie meniere konnen outsprèèke: 

 De korte ‘stoettoen (stoottoon) STT en de langere sleeptoen (sleeptoon)SLT

Het versjil ès oaventou lestig te hiere:

  • Stt: bènne = binnen SLt: bènne = binden Stt: drèkke= drukken, Slt drènke = drinken
  • Stt: zèège=hout zagen Slt: de zèège= de zegen Stt tien steen = stenen,
  • Slt: ‘ne steen= een steen Stt: tien baerg = bergen Slt: ‘ne baerg= een berg