les 8: D'r kèmt nog iet

Helop en goed beleistere!

Vlieëgel, gezwieëge, nieëge, zieëve, kieëning, tieëge

Het lèkt woal.

Ze droehgen ‘ne boenstoak mèt zieëve. Ie: ziet

Geen tien, mer ’n nieëge. Ie+r: spier

Dèè kan tieëgen ‘ne stoet. Ieh: spiehgel

Iemes vernieëken ès ‘ns plezierig. Ieë: vleëgel

Opgelost! Hèè hit het goed bekieëke. nieëge, zieëve

Oefeningen:

  • Noo het onwèèr kos de bieëk het woater nie slikke.
  • Mèt hin getwieë (n) gónke ze op rees.
  • Krieëg de woerhed onner z’n snout gevrieëve.
  • Dèèn dók ès hiel vas gewieëve.
  • De wèèrde vanne grond ès wier gestieëge.

Ge wèt het nog:

Krek lèèze wat er steet