Les 9: D’r ès nog zoe eene. De- oeë Oeë-twieklank

Ve plekke wier zoe’n doffe ‘e’- oan de oe vas.

Goeën, stoeën, gekoeëme, koeënel, geloeëge, geproeëke, ‘ne bloeën, de zoeëmer, proeëper, de zoeën

Hierder dei –ë- goed ? èn “ ge-boe-ë ge”

Te voet goeën geet nie zoe rap as mèt de villoo joage.

Prima, goed gedoeën! ‘ne Bloeën hit ‘ne gèèle bek.

Deeze zoeëmer ès wier verbij. Zoe-ë-mer oe+r: boer moer

Spoei óch, ver koeëme te loat! Oeh: hoehg

De pool moet rech stoeën. Stoe-ë-n Oeë: stoeën, goeën

Da’s toch de zoeën van Nieles Jan. gevloeëge

Het sjieëp ès vergoeën mèt man en mous. Oe: goed poet moet

Oefeningen:

  • Altoes proeëper ès goed onnerhaage.
  • Hèbste mich goed verstoeën? Dèè goeïen tijd ès lang vervloeëge.
  • Èn Zoeëneve kalle ze aaners as èn Hootele
  • Dèè villoo mèt dei kerbierlamp ès aaërwètse nèst.
  • Vier majenèès te draeë gebreiksten ‘nen eeërdoeiër.