Bokrijk

Een toelichting van de aanpassingen vind je onder de kaart.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

B1 Invoering zone 30 in de woonwijk

B2 Alternerend éénrichtingsverkeer Berenbroekstraat (gedeeltelijk)/Kneippstraat

Met het éénrichtingsverkeer worden twee zaken beoogd:

  • Ten eerste biedt het infrastructureel meer mogelijkheden om de goedgekeurde/geplande fietssnelweg F701 aan te leggen op middellange termijn; op korte termijn biedt het reeds meer plaats aan zachte verplaatsing. De wegbreedte kan dan immers fors versmallen.
  • Ten tweede wordt het sluipverkeer ontmoedigd door het extern verkeer te weren en het plaatselijk verkeer aan te zetten om de hoofdweg te gebruiken in plaats van over lange afstand door de woonstraten te rijden en het druk verkeer op de N75 te mijden. De omrijfactor voor de plaatselijke bewoners blijft klein. Na positieve evaluatie kan het wisselend eenrichtingsverkeer ingevoerd worden over het hele traject.

B3 Fietsstraat Halveweg

Gezien Halveweg druk befietst wordt (toeristisch fietsroutenetwerk + functioneel) is een fietsstraat voor de zachte weggebruiker op zijn plaats. Halveweg is opgenomen als hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De weg vormt de verbinding tussen de toekomstige fietssnelweg en het domein Bokrijk.

B4 Oversteekplaats Dr. Loriersstraat (thv school Sterrenrijk)

Een uniforme signalisatie van de schoolomgeving met een duidelijk aangegeven oversteekplaats bevordert de veiligheid voor kinderen die stappend of trappend naar school komen.

B5 Snelheidsremmer Poreistraat/Aspergerijstraat

B6 Knip Poreistraat PROEF

De wijk Bokrijk is via 3 wegen ontsloten met de Hasseltweg. Twee van deze aansluitingen zijn beveiligd. De Broedersstraat is voorzien van een verkeersregelinstallatie. De oversteek via de Halveweg verloopt via het rondpunt met de Bokrijklaan. Elke aantakking op een bovenlokale weg is potentieel gevaarlijk. In samenspraak met AWV wordt voorgesteld om de aansluiting ter hoogte van de Poreistraat te knippen. Dit verhoogt de veiligheid en zorgt voor minder doorgaand verkeer door de wijk zelf.

B7 Eenrichtingsverkeer met parkeervakken (Kuurstraat - Dr. Loriersstr)

Eenrichtingsverkeer organiseert de afwikkeling van het autoverkeer. Kinderen en bezoekers van het wijkcentrum krijgen meer ruimte. Parkeervakken kunnen worden ingesteld.

B8 Broedersstraat 30 km/u

De directe omgeving van de scholen, het kruispunt met de Kneippstraat als verbindingsas binnen de wijk en de zone 30 in de omliggende wijk maakt het logisch om op deze drukke ontsluitingsweg het snelheidsregime aan te passen tussen de Kneippstraat en de Hasseltweg.

B9 Optimalisatie fietspaden Broedersstraat

De hoofdontsluiting van de aanwezige scholen voorzien van vrijliggende fietspaden zal op langere termijn in de aanpak van de wijk meegenomen worden. In tussentijd voorzien we een optimalisatie opdat fietsers beschermd worden en er niet op het fietspad geparkeerd wordt.

B10 Hoppinpunt Bokrijk station

Mobiliteitsknooppunt waar overgestapt kan worden op een andere duurzame vervoerswijze. Deelmobiliteit kan voorzien worden. Ontwikkeling van Hoppinpunten in Stad Genk zal binnenkort van start gaan.

B11 Knip De Mierlik PROEF

De Peerdsdiefwijer ontsluit op een natuurlijke wijze het woongebied De Maten met de rest van Genk. Afsluiten is dan ook geen optie. De groene De Mierlik daarentegen is uitermate geschikt als autovrije fiets- en wandelroute zonder de bereikbaarheid van eigendommen in het gedrang te brengen.

B12 verbreding fietspad Bokrijklaan

AWV heeft een verbreding van het fietspad ingepland. Dit is een welgekomen ingreep gezien het intensieve fietsverkeer in bepaalde periodes.

B13 F701 fietssnelweg

De fietssnelweg F701 verbindt Hasselt met Genk en passeert daarbij de universitaire campus in Diepenbeek. Op grondgebied van Genk loopt het tracé via de Berenbroekstraat en Kneippstraat richting het fietsknooppunt aan de kruising Hasseltweg/Jaarbeurslaan. In samenwerking met Provincie Limburg zal deze ontwikkeling de komende jaren gerealiseerd worden.

B14 versmallen te brede rijbanen tvv zachte weggebruiker (lange termijn)

Bij een mogelijke aanpak van de wijk op lange termijn zullen de brede straten een ander, smaller profiel krijgen waardoor een lagere snelheid op natuurlijkere manier wordt afgedwongen. De vrijgekomen ruimte kan kwalitatiever ingevuld worden.

B15 controle parkeren op fietspaden Broedersstraat: in samenwerking met PZ CARMA

B16 handhaven verbod +3,5 ton Broedersstraat: in samenwerking met PZ CARMA

B17 IMPACT scholen Sterrenrijk - Sint-Jozefinstituut

IMPACT staat voor Integraal Mobiliteits Pact. Samen met alle stakeholders betrokken bij de schoolwerking bepalen we de uitdagingen die de school heeft op mobiliteitsgebied. Vanuit deze uitdagingen zoeken we samen naar oplossingen vanuit het STOP-principe. Via een pact worden afspraken gemaakt. Dit project vanuit de dienst mobiliteit staat in de startblokken. De Genkse scholen zullen de komende jaren achtereenvolgens aan de beurt komen.