Maatregelen Genk-Oost

Het participatietraject in cijfers

De stad hecht veel waarde aan jullie mening, dus richtten we dit burgerparticipatieproject op. Naast onze eigen voorstellen, kregen we ook tal van voorstellen vanuit de burgers binnen.

De voorstellen

 • 28 voorstellen vanuit Stad Genk
 • 141 nieuwe voorstellen van burgers via het online platform en de participatiemomenten

Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld en getoetst aan drie peilers: verkeersveiligheid, woonkwaliteit en ruimte voor duurzamere verplaatsingen. De stad maakte op basis van de voorstellen een analysenota die in mei 2024 werd voorgelegd aan het schepencollege.

Klik hier voor de volledige analysenota en het collegebesluit.

Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan met 49 (proef)maatregelen:

 • 8 snelheidsremmende maatregelen (asverschuivingen, chicanes, rijbaankussens, snelheidsinformatieborden, etc.);
 • 3 knips (afsluiting voor autoverkeer) in kader van sluipverkeer of ontharding;
 • 10 overige wijzigingen of optimalisaties aan bestaande inrichtingen (nieuwe verkeersborden, wegmarkeringen, etc.);

De proefopstellingen van hogergenoemde maatregelen worden in september en oktober van dit jaar geplaatst. Vervolgens zullen deze een halfjaar getest en uiteindelijk geëvalueerd worden.

 • 11 wenselijke maatregelen die verder onderzocht dienen te worden omwille van hun complexiteit;
 • 17 wenselijke maatregelen op gewestwegen die afgestemd dienen te worden met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Overzicht van de maatregelen in Genk-Oost

Algemene kaart

Op deze kaart staan de aanpassingen aangeduid die op korte termijn een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-Oost. Ook de goedgekeurde maatregelen die nog verder onderzocht moeten worden, worden weergegeven.

De aanpassingen worden per mobiliteitskamer toegelicht. Een mobiliteitskamer is een verblijfszone waarbinnen kinderen en bewoners zich veilig kunnen verplaatsen. Autoverkeer dat geen bestemming heeft in de mobiliteitskamer gebruikt de ontsluitingswegen.

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

Mobiliteitskamer Waterschei-Noord & Nieuw Texas

W1: Snelheidsremmende maatregel Varenlaan

W2: Snelheidsremmende maatregel Ceintuurlaan en/of optimalisatie van huidige snelheidsremmers

Mobiliteitskamer Waterschei-Zuid

WZ1: Filter gemotoriseerd verkeer Onafhankelijkheidslaan

WZ2: Filter gemotoriseerd verkeer Herinneringsstraat

WZ3: Aanpak parkeren omgeving Putmosstraat:

 • Beveiligen doorsteek naar Onderwijslaan en kruispunten
 • Verder onderzoek naar parkeerbeleid

Mobiliteitskamer Stiemerbeekvallei

S1: Dijkstraat voorrangsweg

S2: Snelheidsremmende maatregel Dijkstraat

S3: Uitbreiden zone 30 Heppenzeelstraat en Rijtstraat

Mobiliteitskamer Oud-Waterschei

OW1: Filter gemotoriseerd verkeer Heppenzeelstraat

OW2: Snelheidsremmende maatregel Flikbergstraat

OW3: Snelheidsremmende maatregel Geraertsstraat

OW4: Snelheidsremmende maatregel Haneveldstraat

OW5: Snelheidsremmende maatregel Mispadstraat

OW6: Snelheidsremmende maatregel Blookstraat

OW7: Blookstraat in de voorrang op het kruispunt met de Heppenzeelstraat

OW8: Signalisatie fietsstraat Mispadstraat

OW9: Vernieuwing wegmarkering Haneveldstraat

Mobiliteitskamer Thor park

T1: Beveiligen fietsoversteekplaats Duinenlaan t.h.v. Kerkeweg

T2: Middenberm Duinenlaan: verder onderzoek

Mobiliteitskamer Klaverblad

K1 Herinrichting kruispunt Klaverbladstraat - Oudasserstraat (op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer)

K2: Oplossing sluipverkeer Klaverbladstraat: verder onderzoek

Ontsluitingswegen

De mobiliteitskamers worden ontsloten via verschillende wegen, waaronder de André Dumontlaan, Wiemesmeerstraat, Weg naar As, Maaseikerbaan, Herenstraat, Onderwijslaan, Stalenstraat, Emiel Van Dorenlaan en Hoevenzavellaan. Aangezien het merendeel van deze wegen gewestwegen zijn, moeten de goedgekeurde maatregelen worden afgestemd met het Agentschap Wegen en Verkeer.

André Dumontlaan (op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer)

AD1: Oversteekplaats Boommeerstraat (voorbereiding PCV-dossier in bijlage)

AD2: Oversteekplaats Herenstraat (voorbereiding PCV-dossier in bijlage)
 Opheffen parkeerstrook t.h.v. apotheek

AD3: Downsizen - van 2x2 naar 2x1: verder onderzoek

AD4: Beveiligen aantakking Haneveldstraat: verder onderzoek

AD5: Snelheidsremmende maatregelen: verder onderzoek

Weg naar As

WA1: Beveiligen van brug voor zacht verkeer: verder onderzoek

Herenstraat

HS1: Een inpasbare snelheidsremmende maatregel op de Herenstraat

HS2: Brug optimaliseren voor zacht verkeer: verder onderzoek

Onderwijslaan (op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer)

OL1: Algemene verkeersveiligheid: snelheidsremmende maatregel - middenbermen beoordelen: verder onderzoek

OL2: Aanpassing signalisatie snelheidszones

OL3: Oversteekplaats Halmstraat: verder onderzoek

Stalenstraat

SS1: Doortrekken van de zone 30 in het noordelijke deel van de Stalenstraat met behulp van een poorteffect

SS2: Middenberm parkeren: verder onderzoek

SS3: Uitrit parking medisch centrum optimaliseren

Emiel Van Dorenlaan

WZ3*: Aanpak parkeerproblemen in de Emiel Van Dorenlaan: verder onderzoek. Deze maatregel wordt gekoppeld met het onderzoek binnen de mobiliteitskamer Waterschei-Zuid.

Hoevenzavellaan

HZ1: Voorsorteren Risstraat beter signaleren

(Middel)langetermijn:

Maatregelen die niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd vanwege verschillende factoren (belanghebbenden, langetermijnprojecten, enzovoort) worden verder onderzocht.

 1. Eenrichtingsverkeer Halmstraat: verder onderzoek
 2. Snelheidsremmende maatregel Herinneringstraat: onder voorbehoud in functie van resultaten voorstel 2
 3. Snelheidsremmende maatregel Heizeistraat: verder onderzoek
 4. Filters gemotoriseerd verkeer Driehoekstraat, Heidriesstraat, Haneveldstraat en Geraertsstraat: verder onderzoek (wijkcirculatie)
 5. Invoeren zone 30 in mobiliteitskamer: verder onderzoek
 6. Middenbermen afsluiten: verder onderzoek
 7. Optimaliseren VRI kruispunt Bascule: verder onderzoek
 8. Voetgangersvoorzieningen langsheen André Dumontlaan: verder onderzoek
 9. Afsluiten van alle aantakkingen op André Dumontlaan: verder onderzoek
 10. Groenonderhoud Onderwijslaan
 11. Lichtenregeling kruispunt Onderwijslaan x Emiel Van Dorenlaan x Hoevenzavellaan: verder onderzoek (op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer)
 12. Verder onderzoek naar schoolstraat in de Oude Driesstraat