Woongebieden Hasseltweg

(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

H1 Invoering zone 30 in de woonwijk Hasseltweg-Zuid

H2 Alternerend éénrichtingsverkeer Kneippstraat

Met het éénrichtingsverkeer worden twee zaken beoogd:

 • Ten eerste biedt het infrastructureel meer mogelijkheden om de goedgekeurde/geplande fietssnelweg F701 aan te leggen op middellange termijn; op korte termijn biedt het reeds meer plaats aan zachte verplaatsing. De wegbreedte kan dan immers fors versmallen.
 • Ten tweede wordt het sluipverkeer ontmoedigd door het extern verkeer te weren en het plaatselijk verkeer aan te zetten om de hoofdweg te gebruiken in plaats van over lange afstand door de woonstraten te rijden en het druk verkeer op de N75 te mijden. De omrijfactor voor de plaatselijke bewoners blijft klein. Na positieve evaluatie kan het wisselend eenrichtingsverkeer ingevoerd worden over het hele traject.

H3 Fietsstraat Peerdsdiefwijer

H4 Fietsstraat Holeven

H5 Knip Heiweier PROEF

Met deze filter anticiperen we op de ontwikkelingen ter hoogte van de rotonde Landwaartslaan/Hasseltweg. Deze knip in combinatie met het eenrichtingsverkeer in de Kneippstraat zijn de ideale tools om sluipverkeer definitief te weren in het woongebied Hasseltweg-Zuid. Via lussen blijven alle woningen goed bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

H6 Fietsstraat Zodenstraat – Wiekstraat - Zouwstraat

H7 Oversteek fietsers Wiekstraat/Landwaartslaan

Om ervoor te zorgen dat de fietsstraten aan weerszijden van de drukke Landwaartslaan veiliger verbonden kunnen worden, zullen we deze oversteek op korte termijn met minimale ingrepen optimaliseren.

H8 Knip Genkerhei PROEF

De kruising van de Genkerhei met de Hasseltweg is door Agentschap Wegen en Verkeer gecategoriseerd als een van de vijf zwarte punten op Genkse gewestwegen. Uit de statistieken van PZ Carma blijkt dat er vooral veel ongevallen met zachte weggebruikers gebeuren. Het spreekt dus voor zich dat we dit punt aanpakken. Samen met AWV gaan we monitoren wat dat met het verkeer op de Hasseltweg en omliggende straten doet. Het mag niet de bedoeling zijn dat er op andere straten meer sluipverkeer ontstaat.

H9 Fietsvoorzieningen Landwaartslaan

De Landwaartslaan is een zeer drukke ontsluitingsweg waar de auto een prominente plaats inneemt. Op korte termijn verbeteren we de voorzieningen voor fietsers binnen de grenzen van de mogelijkheden. Op lange termijn zal deze weg heraangelegd worden, en wordt er op toegezien dat er een volwaardige ruimte komt voor zachte weggebruikers afgestemd op de functie van deze weg.

H10 Verbod + 3,5 ton

Een verbod op vrachtverkeer hoger dan 3,5 ton voor de hele wijk Wennel en de Wiekstraat/Zodenstraat wordt ingesteld. Hiermee wensen we te bereiken dat vrachtverkeer deze woonstraten niet meer gebruikt als sluipweg. Het zware verkeer dient de geëigende route via de Hasseltweg te gebruiken. Dit verbod gaat samen met een goede handhaving in samenwerking met PZ Carma. Monitoring van de resultaten is noodzakelijk.

H11 F701 fietssnelweg

De fietssnelweg F701 verbindt Hasselt met Genk en passeert daarbij de universitaire campus in Diepenbeek. Op grondgebied van Genk loopt het tracé via de Berenbroekstraat en Kneippstraat richting het fietsknooppunt aan de kruising Hasseltweg/Jaarbeurslaan. In samenwerking met Provincie Limburg zal deze ontwikkeling de komende jaren gerealiseerd worden.

Verkeer Hasseltweg

De voorstellen aangaande het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Hasseltweg worden voorgelegd aan Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat ondermeer over:

 • Voetgangers oversteekplaats Bokrijkpark
 • Voorziening fietsers zuidelijke ventweg
 • Oversteekplaats thv rotonde Landwaartslaan
 • Naleven keerverbod zwaar vervoer
 • Optimaliseren signalisatie & zichtbaarheid
 • Aanvraag conflictvrije lichtenregeling kruispunt Broedersstraat-Hasseltweg
 • Mogelijke snelheidsverlagingen
 • Extra beveiligen oversteekplaatsen zachte weggebruikers

In november 2021 werden tellingen uitgevoerd op de Hasseltweg en de ventwegen. Deze tellingen worden meervoudig gebruikt:

 • als een nulmeting:
  • om de evolutie in drukte te monitoren
  • om het verkeersgenererend karakter van de vergunde nieuwe supermarkten te evalueren
 • de huidige intensiteiten objectief in kaart te brengen
  • vergelijken met de capaciteit
  • de piekmomenten te objectiveren
  • het gebruik van de ventwegen als sluipweg te analyseren en de nodige maatregelen te treffen
 • de gereden snelheid op de verschillende tracés te evalueren

Hierover volgt binnenkort een eerste analyse. Ondertussen wordt met de ingrepen in de woonstraten rondom de Hasseltweg volop ingezet om de overlast tot een absoluut minimum te beperken.

De aangekondigde vergunningenpauze voor verkeersgenererende handelszaken wordt momenteel intern verder behandeld. Ook hier hopen we binnen afzienbare tijd tot een resultaat te komen dat de leefbaarheid op de Hasseltweg op een duurzame manier garandeert.