Marcel Trippaers

Marcel biedt wat achtergrondinfo voor hij van wal steekt:

'Mijn moeder maakte, in het Genker Prinsenpark (bejaardentehuis) kennis met het Coronavirus op 89-jarige leeftijd. Veelvuldig bezoek was niet toegestaan. Om het moreel hoog te houden en met elkaar verbonden te blijven, stuurde ik regelmatig een mailtje (“meel”) naar mijn moeder (een 50-tal in totaal). Elke mail bevat een afgerond verhaal (cursiefje).

Alle verhalen zijn waar gebeurd, hebben in onze naaste omgeving plaatsgevonden en een vleugje humor is nooit ver weg.


De mailtjes werden niet geschreven in mooi Algemeen Nederlands. Mijn moeder is van Hasseltse origine. De mailtjes werden geschreven in “mijn“ Hasselts dialect. (Ik heb nooit "Héssèls" gesproken.) Zo kon mijn moeder plezier vinden in het ontcijferen van mijn, in slecht Hasselts geschreven, cursiefjes. Vervolgens stuurde ze mij, per e-mail, in het Héssels een antwoord. Bij de weinige, korte bezoekjes waren ze ook een aangenaam gespreksthema.

Ik heb twee verhalen gekozen die zich afspelen op bekende Genker locaties.

Bregske énne Méélevijver: dat zal wel duidelijk zijn.

Betrap: speelt zich af in de Sint-Jansschool in Waterschei.

Ontcijferen maar.'

Meel aan ons ma: Bregske énne Méélevèèver

Veurige week, te vrèèdaag, weure Patty en ich vjaartig joar, gelékkig, getreuht.
Véé haan da tog gjaan op diën of daander menijer gevijerd.
Mer deur Corona kos da neuh nie. Véé mochte immers niemand nieje.
Da és nie plezant mer ……. wel guje koëp. Ich mos gin vlaaj of niks koepe.
Noadeel és dat het zich euch férrèm schilt én kadoos.
Mer ja, tiswattettis.

‘Smérrèges haan véé oaze treuhalbum nog ins onner gehalt, van beuve (déé album likt beuve énne klierkas ), en nen hoëp memwaares beuvegehalt .
Tés un verzameling van allemoal schoeëhn, mer 40 joar aaë fottos.
Nen hele hoëp fottos weure getroeke énne Méélevèèver. 

Ich dénk dat innertèèt alleman doa zén treuh - en kommienzjefottos goenk trekke.
In elke treuhalbum vén dzjie, garantie zeker, ne fotto van het treuhkoppel op da iën bepaald bregske énne Méélevèèver.
Da gedach goef oaslijs inins insperaasse. Véé zoon met de villo noa Genk rèèn en doa deze fotto, 40 joar later, opneuh loate make deur iën of aanere passant.

Véé maakde oas vjaarig.
Ich weur, zoals altéét, e ketijer ierder vjaarig as Patty.
Ich zoet al op mènne, gewoeëhne, villo (de batterie van mènne elektrieken villo weur kepot) met de rékzak op mènne rék ( tzoo te gek zén as ich mènne rékzak op mén pens zeu drage).

Zoe ne rekzak és gemékkelèk. Doa kun dzje van al én kwèèt. 
Ich haa ter twie fleskes water éngesteuke, vir het geval vee dos zoon krèège onner de baan.
Dan euch nog ménne portefil, GSM én twie kiekskes (zonnner sjoklaat want het weur réédlèk wérrèm en aaners goenke déé smelte )

Van tèèt es zoe ne rekzak euch un smeerlapperèè. ( zjus gèlék een vroliesjacosj )
Ich deuhn doa van al én. Soms vergieët ich dat er nog iet énstiek van daags tèrvéér. 
Da valt geméénlèk nog mië mer ich heb euch al ins nen appel tréggevonne déé al minstens 14 daag mië op réés goenk. 
Ni appetijtelék !

Ich wieër tog al ewa ongedéldig. Da bleef persijs doere.
Eindelèk ! Patty haa al onner kontrol. Vertrekkesvjaarig. Patty sleut de déér en véé op oaze villo : Noa Genk.

Ich mos hennig deurtrééjen want Patty réé bra rap met heure elektrieken villo.
Ich réé, met wa teégegusting, op ménne aa mansvillo ( met een stang) .
Ich zeg oech : “ Da trappe és nie zo errèg mer op déé villo geraake! “
Vir da ich mèn been euver de zaal heb gezwierd, ben ich al drèè kiehr bekans op mè geziech gegoan.

t Goenk gouwet vééreuters. 
Véé weure al an de sjarbonaasj van Wénterslaag ( neu Sie Maain ) gepasséérd en weure bèkans beuvenop de berrig an “ De scheul met den bèèbel ! “

Ménne GSM goenk.
Ich ken da gelijdsje : “ Lotte “ . 
Ich stop en begin te sjiepotéére om van ménne villo aaf te geraake ( been euver de zaal ), rékzak pakke (euch nie gémèkkelijk) , GSM ziekke (tésse fleskes water, kiekskes, portefil, …. ) Vir da ich mènne GSM ha gevonne, haa Lotte al lang daal geléét.
Patty heure gsm goenk. 
’t Selfste probléém. GSM ziekke ,én hier sjekosj, tésse malesdouwk, pepijeren van oppet werrèk, sjieklette, portemennee, …. 
Vir da Patty heure GSM haa gevonne, …… daal geléét.

Ich bel noa Lotte. “ Wa schilt ter ? “
Medam haa zich beuhte gesleute. Ze ston op stroat en kos nie bénne gerake.
Da zeu gin hiël groeët probleem zén as het strèèkèèzer nie aan weur en op un Tie-sjirt stont.
De vraog weur of ich nie rap kos keume met de reservesléétel.
Ich kos keume, mer rap ? Ich weur met de villo. De gewoehne.

Patty weur verstenzjig.
Véé zeun mangele van villo.
Patty zeu doorrèèn noa Genk met ménne mansvillo.
Ich zoo met den elektrieken villo noa teuhs vare, de reservesléétel pakke en déé noa Lotte brenge.
Patty en ich spreuke aaf aanne Méélevèèver ( zjust wèèh vrieger doen véé nog pas krisseerde)

Retoer !
Ich maak regsomkeer en réé op teuhs aan.
Ich rèèn den hoof op en inins valt het mich te bénne.
Ich heb gin sléétels bèè van oas teuhs. Patty hit de déér gesleute.
Miljaardedjeu. Retoer
Ich met de villo richting de Méélevèèver.
Ich passeer de sjarbonaasj van Wénterslaag.( Neu Sie Maain ) Wirral.
Ich bén bekans aan “ De scheul met den bèèbel “. Wirral.
Krèèg ich mich doa inins un raar gedach.
Heb ich misschins tog de sléétels van oas teuhs énne mènne rékzak ? Van daags terveur?
Ich stop. Gélekkig mos ich nie met me been euver de zaal heenne.
Rékzak eupe. Fleskes water, kiekskes, GSM (met drèè gemisde oproepe, mer ich heb neuh gin tèèt), portefil en ….. hielemoal van onner, gouwet weggesteuke, loege mèn sléétels. Het weur persijs of ze mich euhtlachde.

Retour. 
Noa teuhs. Ich mut weer paséére lengs Sie Maain ( vrigger de sjarbonaasj)? Wirral 
Teuhs geariveerd. Déér ope. 
Nog efkes mutte ziekke. De reservesléétel loeg natuurlèk nie op zén plak.
Noa Lotte.
Ich keum aan. Nijmand te zien. Lotte weur bénne. 
Ne gebouwer haa ne ladder gepak en Lotte kos zoe léngs her terras trek bénne gerake.
Ich weur kontent en nie kontent.
Ze haa mich tog wel kunne bélle !!
Terwijl ich da dach, dach ich an mènne GSM “ drèè gemisde oproepe “
Joa, ze weure van Lotte.

Allee. Retour !
Noa de Méélevèèvers.
Ich passeer de sjarbonaasj van Wénterslaag. Wirral.
Ich ben bekans an “ De scheul met de bèèbel ! “ Wirral.
Gie mènne GSM. Patty !
Ze weur ewa léstig.
“ Boe zit dzjie ? Moe blèf dzjie ? Dzjie zèèt wir vils te laat. Dzjus wèèh vrieger ! “
Ich kreeg ze wier gemééte.

Intige menijte laater koste véé begénne an oas wandeling noa “ Het Brégske “.
Da weur nog férrèm vaar wandele en ich weur al stikkapot van dat op en aaf gekros.
Rap rap ne foto gepak, en …. retoer

Mos het zén, dat hèè of doa, ne fotto passeert van Patty en mich op ‘ Het Bregske” énne Méélevèèver en ich zijen ter nie eg gelékkig euht, maakt oeg gin kopzerrèg !
Nog altèèt fjaartèg( 40 ) joar gelékkig getreuht.

 
Meels aan ons ma: Betrap!

Ich begos mén iërste joar as onnerwèèzèr én het vèèfde van de joengesscheul.
Loater hééne hem ich ellèk méégelèkke klas gehad.
Van het iëste tot het zesde, …godsdiens en turrene gegééve, tot zellèfs Turkse les.

As ter eit neuhts euhtkwaamp wir Marcel de sigaar.
Ich ben BTK-er, NT2-er, OVB-er, OVGB-er, taakleraar, zorgverbreder, groene leerkracht, beleidsondersteuner en kernpersoon gewéés.

Ich heb les gegééve énne joengens – en énne metskesscheul.
Of da neuh weur da ich niks gouwet kos, of da ze dachte da ich da allemoal wel kos arranzjéére, da weet ich nie.

Toen ich kernpersoon weur geweure énne Sint Jansscheul mos ich “ de vernieuwing “ én het lééger onnerwèès én scheul bénnebrenge .
Ich mos analyseren, mèn kolleegas informeren en motiveren, allerhande akties organiseren en coördineren, ….. Doa koem heelwa bè kiehke.
Mer….. het begos allemoal met pepijere.

Alles mos op pepijer stoan.
Bèvéérbééld :
Punt 1 : Analyse :
 Te wèènig jing hale an het end van het iëste lierjaar leesnivoo 2
Punt 2 : Aanpak :
 Véé goan leesplezijer stimulere deur plezant leesmatrèjél aan te schaffe.
 De miester of juffreu zal elleke wéék un verhaal véérlezen
 Véé loate de kénger, op nivoo in groepkes, héllop leze.
Punt 3 : Planning :
 De direksie kéép bikskes vir déé datèm
 En ‘t lessereuster mut un vast véérleesmoment stoan en da mut dan euch gebéére
 ….
En zo wèèder.

’t Zal wel dèèdelèk zén, zo eit ( Het aanwendingsplan) op pepijer zétte és un serjeus wérrèk.
Zeker as da vir éllèke klas mut gemaak wiere.

Mer da weur nog nie alles.
Zoe un aanwendingsplan goenk nie alleen euver wa ter énnè klas mos gebéére. Doa mos euch énstoan wèèh da de scheul de relaases met de aaërs en de buurt wilde onnerhaage en verbetere.
Ich weur takkohrd da ich het aanwendingsplan zeu schrèève mer woo dat op mén éége menijer doehn.


As ich e sték aaf haa, goef ich da aan alleman déé én scheul wérrèkde. Ich von da véélijs van malkander moste wete wa véé dééje énne klas.
Ich weu euch reakses krèège. 
Ich mos wééte wa ze goed vonte en wa ze nie goed vonte. Ich weu tips krèège, … enz.

Op den dijer merkde ich da verschillige kolleegas het mieg weure en da ze mich en mén aanwendingsplannen zoe mieg weure as kaa pap.
Ich haa der al op gereageerd mer as ich eit vroeg, …. haa alleman het gèlééze.
Reakses weure ter nie. ’ t Weur allemoal gouwet. Ze haan gin opmerkinge.

Ich haa al ins ( op un vergaadering ) léngs mén naas gezéét dat ze het persijs meig weure.
De directries goenk ter op én en léé nog ins euht wèè belankrèk het aanwendingsplan wel weur.

Un koppel mohnt laater haa ich de definitieve versie geriëd. Neu mos alleman da nog gouwetkeere.
Bèh het euhtdele haa ich alleman gevroag om nog iëne kiehr het spéél te leze en reakse te geve of gouwet te kéére.
Ze zoon dat allemoal doëhn.
Ich weur vried kontent, mer ich haa tog un kléén kontrolleke gearranzjeerd.

Ich haa hetvolgende én het aanwendingsplan gezatte :
Analyse : Het leerkrachtenteam gut te wèènig op stap
Aanpak : Un teambuildingactiviteit mut georganniseerd wiere
Planning : Het leerkrachtenteam géé onner het Allerhelligeverlof op retrèèt bèh de nonnekes van Zwevezevele. Algehele onthouding geldt : ginne seks, drugs of rock & roll.
Ich haa tege niemand gezeet da da der én stont.

“s Anderendaags goenk ik, vrigger dan geméénlèk, noa scheul. 
Ik woo den iëste zén én het leraarslokaal.
Vir de voet kwaampe mèn kollegas bénne. Allemoal met ne smaail tot agter hun oehre.
Ich kréég virral de reaksie da ich nie wèès weur met mén retrèèt bè de nonnekes van Zwevezele.

Ich weur aangenaam verras. Ich weur zeker da ze allemoal het aanwendingsplan haan gelezen.
Ze kéérde het euch allemoal gouwet.
De sfeer kos ni beter zén. Alleman begos te fantasere euver de nonnen van Zwevezele. Het weur lang gelééje dat er zoeveel gelache weur én het leraarslokaal.

De direktries haa da waarschijnlèk euch gehierd op heure buroo.
Ze kwaamp bénne en vrouwg vir wa véélijs zoeveel plezijer haan.

Ne kolleega antwoarde: “Véé zulle mer zéllèf un koppel bakke bijer mieneeme noa de nonnekes van Zwevezele ! Of gut dzjie doa vir zérrègè ? “
De directries wis nie wa ze hierde. “ Bakke bijer ? Bèèh de nonnekes van Zwevezele ? “

Véélijs belouwerde malkander. 
Véé haan het allemoal drék deur: “Betrap"!