Overlijden aangeven

Van elke persoon die overlijdt in Genk moet er een overlijdensakte opgemaakt worden.

Er is geen verschil tussen een overlijden thuis, in het ziekenhuis, in een rusthuis of op een andere plek.

Meestal wordt de overlijdensaangifte gedaan door een begrafenisondernemer maar dit is niet verplicht.

Wil je de overlijdensaangifte zelf doen dan moet je meerderjarig zijn en beschikken over de nodige gegevens. Maak hiervoor een afspraak op het nummer 089 65 3600.

Er is geen wettelijke termijn voorzien waarbinnen de overlijdensaangifte moet gebeuren. Uiteraard moet de akte opgemaakt worden voor de begraving of crematie kan plaatsvinden.

Een toelating tot begraven of crematie kan pas afgeleverd worden 24 uur nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand de aanvraag tot begraven of cremeren ontvangen heeft.

Bedrag

De aangifte zelf is gratis.

Als er bijvoorbeeld een grafconcessie wordt aangevraagd dan zijn er wel kosten. De tarieven vind je terug bij de voorwaarden van de begraafplaatsen.

Wat meebrengen

Volgende documenten moet je voorleggen bij een overlijdensaangifte :

 • Een Model IIIC “Aangifte van overlijden van een persoon van een jaar of ouder” opgemaakt en ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
 • Een Model IIIC “Aangifte van overlijden van een kind jonger dan een jaar of van een doodgeboorte” opgemaakt en ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
 • Het identiteitsbewijs van de overledene;
 • Een volmacht ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien dat er uittreksels en andere documenten aan de begrafenisondernemer mogen overhandigd worden;
 • Het rijbewijs en Belgisch paspoort van de overledene indien hij/zij er houder van was;
 • Het trouwboekje van de overledene indien beschikbaar;
 • Als de overledene geen inwoner is van Genk : een getuigschrift in verband met de laatste wilsbeschikking van de overledene;
 • Als het een verdacht overlijden betreft of een gewelddadige dood : een document afgeleverd door de politiediensten waaruit de “vrijgave van het lichaam” blijkt;
 • Bij begraving van het lichaam, de bijzetting van de urne of de asverstrooiing in een andere gemeente een attest met akkoord van de gemeente of stad waar de begraving, bijzetting of asverstrooiing zal doorgaan;
 • Ingeval van crematie:
  • De aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien;
  • Een attest van de behandelende geneesheer waaruit de wijze van overlijden blijkt (natuurlijk, verdacht, gewelddadig, ...) en waarop wordt vermeld of een eventuele pacemaker of stimulator werd verwijderd;
  • Een attest van de beëdigde geneesheer waaruit blijkt dat het al dan niet over een verdacht overlijden gaat met de melding dat een eventueel aanwezige pacemaker of stimulator werd verwijderd;
  • Bij een verdacht overlijden of gewelddadige dood wordt het attest van de beëdigde geneesheer vervangen door een toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings;
  • Indien de overledene zelf geen wilsbeschikking had en de nabestaanden kiezen voor bewaring van de urne of begraving ervan of asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats dan moet een document voorgelegd worden waaruit blijkt dat alle familieleden in eerste graad verwant met de overledene hiermee instemmen;
  • Bij begraving van de urne of asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats moet een document voorgelegd worden waaruit blijk dat de eigenaar van het privédomein waar de begraving of de verstrooiing wordt gedaan hiervoor zijn/haar toelating geeft;
 • Als er gekozen wordt voor begraving of bijzetting in een nieuwe concessie op één van de stedelijke begraafplaatsen in Genk : een ondertekende aanvraag tot aankoop van een concessie.