Pilootproject omgevingshandhaving

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid wil gemeenten aansporen om een actiegericht lokaal handhavingsbeleid uit te werken. Er werden 16 pilootprojecten geselecteerd waarin goede voorbeeldpraktijken ontwikkeld zullen worden die via kennisdeling een brede uitrol van het beleid in de praktijk moeten versnellen.

De Intergemeentelijke Samenwerking Handhaving Ruimte Midden-Limburg bestaande uit 7 gemeenten - As, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal – heeft al een sterke werking op vlak van handhaving ruimtelijke ordening, gebaseerd op haar handhavingsplan RO. In het kader van het pilootproject wil ze die werking uitbreiden met milieu. Zo zal het handhavingsplan RO een omgevingshandhavingsplan (RO + MI) worden en wordt een nauwere samenwerking tussen de gemeenten op vlak van milieuhandhaving enerzijds en integratie van handhaving RO en milieuhandhaving anderzijds beoogd. In eerste instantie zal rond de prioriteiten ‘instandhouding van de biodiversiteit’ - vergunningsvoorwaarden m.b.t. heraanplanting, aanleg van groenbuffers en groenschermen- en de ‘droogteproblematiek’ - verhardingen, bronbemalingen en grondwaterwinningen – worden gewerkt. De betreffende verleende vergunningen en weigeringen worden gecontroleerd en bij de gebruikelijke controles/rondrit in alle straten van de gemeenten zal er verhoogde aandacht besteed worden aan de gekozen prioriteiten. Budget wordt voorzien voor de aankoop van materiaal, juridisch advies en bijstand, opleiding voor de toezichthouders, communicatie/sensibilisering en personeelskost voor de verhoogde inzet op de gekozen prioriteiten.

Meer info over de geslecteerde pilootprojecten