Samen stad en samen wereld

Samen stad maken

Stad Genk wil actoren kansen geven om verantwoordelijkheid in en voor de stad op te nemen.

Door:

 1. Ondersteuning van (burger)initiatieven:
  • faciliteren
  • subsidiëren
  • co-creatie
  • ...
 2. Horizontaal participatiebeleid
  • adviesraden
  • participatieinstrumenten
  • stadsdeelbudgetten / burgerbegroting
 3. Vrijwilligersbeleid

Genk is een stad van wijken

Uitdaging: samenleven, sociale cohesie en leefbaarheid staan onder druk.

Aanpak: Geïntegreerde gebiedsgerichte werking

 • Sterke wijkregie
 • Extra rollen en functies: buurtwerk, straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk
 • Optimalisering collectieve wijkbenadering en individuele benadering hulpverlening.

Genk(enaren) en de wereld

Wereldburgerschap

 • Zusterband met Francistown
 • FairTradeStad: promoten van eerlijke en duurzame handel

Duurzame ontwikkelingsdoelen

 • Noord-Zuidsamenwerking
 • Educatieve projecten
 • Sensibiliseringsactiviteiten

Actieplannen

Stad Genk versterkt de sociale cohesie vanuit gedeelde samenlevingsprincipes, gebaseerd op rechten en plichten.

 • De Genkse samenlevingsprincipes uitwerken en implementeren in functie van het samenleven en het nemen van beleidsbeslissingen.
 • Het Genkse overlegmodel verder inzetten in het aanpakken van samenlevingsuitdagingen.

Alle Genkenaren voelen zich thuis in Genk.

 • Het lokale diversiteitsbeleid regisseren met focus op inclusiviteit en gelijke kansen.
 • Racisme en discriminatie aanpakken.
 • Het secundaire inburgeringsbeleid uitbouwen met focus op activering, oefenkansen Nederlands en zelfredzaamheid.
 • Het vrouwenbeleid uitbouwen met focus op vrouwen in kwetsbare posities.
 • Het holebi- en transgenderbeleid uitbouwen met focus op informatie, sensibilisering en mentaliteitswijziging.
 • Publieke plekken inzetten als ontmoetingsplek.

Stad Genk begeestert haar inwoners, vrijwilligers, verenigingen en bedrijven.

 • Burgerinitiatieven faciliteren.
 • Cocreatie en co-beheer methodieken uittesten en toepassen in verschillende beleidsdomeinen.
 • Vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven– en verengingen stimuleren en begeesteren.

Stad Genk past horizontaal een participatiebeleid toe.

 • Participatiebeleid: een visie uitwerken en deze operationaliseren.
 • Participatiebeleid: het inzetten van stadsdeelbudgetten uitrollen.
 • Participatiebeleid: de ambassadeursmethodiek verder uitrollen en andere participatiepraktijken en –methodieken ontwikkelen en implementeren.
 • Participatiebeleid: participatie- en adviesraden ondersteunen, inspireren en vernieuwen.
 • Het traject kindvriendelijke stad verder uitrollen.

Het samenleven in de Genkse wijken versterken.

 • Een vernieuwde geïntegreerde gebiedsgerichte werking ontwikkelen, implementeren en uitvoeren.
 • De gebiedsgerichte werking regisseren.
 • Externe partners inzetten in functie van de gebiedsgerichte werking.
 • Dienstencentra inzetten in functie van de gebiedsgerichte werking.
 • Het Interreg N-Power project realiseren.

Genk zet in op internationale solidaire samenwerking en wereldburgerschap.

 • De stedenband met Francistown verderzetten met een vernieuwde focus.
 • Educatieve projecten en sensibiliseringsactiviteiten in het kader van wereldburgerschap realiseren binnen het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
 • Fair Trade promoten.
 • Het middenveld dat zich inzet voor internationale solidariteit versterken.