Samenleven in diversiteit

Samenlevingen worden diverser. Dat brengt uitdagingen met zich mee:

 • Zoeken naar manier om invulling te geven aan samenleven in diversiteit.
 • Evenwicht vinden tussen eigen identiteit en gedeelde waarden en normen.
 • Rijkdom in heterogeniteit vertalen naar kwaliteiten voor iedereen.

Genk is een multiculturele stad met meer dan honderd verschillende nationaliteiten.

Ambitie

Genk laten groeien tot kosmopolitische stad waar iedereen ongeacht zijn etniciteit, nationaliteit, identiteit of geaardheid zich thuis voelt en deelneemt aan ‘Genk’.

Doel

Samenleven in diversiteit respectvol te laten verlopen en te valoriseren in kwaliteiten voor iedereen.

Het samenleven zelf staat voor nieuwe uitdagingen:

 • Grens aan groei voor voorzieningen
 • Toenemende eenzaamheid en vereenzaming
 • Collectieve verantwoordelijkheid voor het klimaat

We evolueren naar een samenleving waarin we elkaar meer nodig hebben. De uitdagingen moeten we meer en meer samen aanpakken.

Aanpak

Beleid voeren dat gemeenschapsengagement stimuleert en goesting geeft om bij te dragen

 • over de grenzen van gemeenschappen tot gedeelde samenlevingsprincipes komen
 • kansen geven om volwaardig lid te zijn van de Genkse gemeenschap
 • stimuleren van interactie
 • in verschillende beleidsdomeinen zoeken naar diversiteit
 • ondersteunen van nieuwe ideeën, acties en projecten die van culturele diversiteit een Genks merk maken.

Meer dan ooit willen we Samen Stad Maken.

 • ondersteunen van het rijke Genkse verenigingsleven
 • burgers en actoren initiatieven laten ontplooien die bijdragen aan een dynamisch duurzaam stads- en wijkleven
 • Samen Stad Maken: krijgt zijn eigen beleidsdoelstelling
 • wijkbudgetten: geven onze burgers ruimte en middelen om zelf initiatieven te ontwikkelen om hun wijk beter te maken.