Stedelijke aantrekkingskracht

Genk is een jonge stad:

 • neemt functies op voor de regio
 • zet sterk in op deze functies en wil dit in de toekomst blijven doen.

Doel

 • Burgers wonen graag in de stad.
 • Jongeren willen graag in de stad blijven.
 • Klanten en toeristen willen de stad opzoeken.
 • Bedrijven willen zich vestigen.
 • Investeerders willen projecten ontwikkelen.
 • ...

Genk is een groeiende stad

 • C-mine
 • Thor Park
 • LABIOMISTA
 • SportinGenk Park
 • Portavida
 • ZOL-campus
 • ...

Uitdagingen

 • Stadscentrum verder ontwikkelen
 • Inwonersaantal optrekken
 • Verschillende activiteiten optrekken
 • Aantrekkingskracht als onderwijsstad optrekken

Actieplannen

Het stadscentrum genereert een onderscheidende wervingskracht.

 • De ontwikkeling van de Stationsomgeving opstarten.
 • De ontwikkeling van de Evence Coppeelaan inzetten door ontharding en een eerste woonontwikkeling.
 • Het oud gemeentehuis een nieuwe bestemming geven.
 • De site Regina Mundi – Katteberg in privaat publieke samenwerking ontwikkelen.
 • Het stadskantoor vernieuwen.
 • Een nieuwbouw voor de stedelijke academie realiseren.
 • Het oude slachthuis afbreken.
 • Vergroening stadscentrum realiseren door verbindingen tussen groen in de rand van het centrum en de kern van het centrum, versterking stadsparken en onderscheidende vergroening van de kern van het stadscentrum.
 • De identiteit van de publieke omgeving versterken door verbetering van de routing, verlichting, creatief- architecturale en ruimtelijk ingrepen in publieke ruimtes en dit in samenhang met het vergroeningsplan.
 • Het woonprogramma voor Genk centrum verbreden met een aanbod voor jonge gezinnen, met focus op betaalbaarheid.
 • Een Strategisch Commercieel Plan voor het stadscentrum opmaken en implementeren.
 • De vernieuwing van Shopping 2 faciliteren.
 • De identiteitsontwikkeling en dynamiek versterken door invulling leegstand op basis van onderscheidende concepten.
 • Bijkomende klanten werven op basis van originele marketing en communicatie.
 • Het uitgangsleven versterken.
 • Het stadscentrum profileren op basis van vlotte bereikbaarheid.
 • Wegen en publieke ruimtes onderhouden.

C-mine functioneert als hybride artistieke site met een sterke inbedding in de omgeving.

 • Een onderscheidend en wervend bezoekersaanbod in de diverse kunstdisciplines creëren en programmeren.
 • De realisatie van eigen activiteiten en die van derden logistiek faciliteren en de site logistiek beheren.
 • C-mine profileert zich met een onderscheidene branding en communicatie.
 • Infrastructuur verhuren en MICE-activiteiten aantrekken.
 • Bezoekers op een gepaste en klantvriendelijke wijze onthalen.
 • Artistieke talentontwikkeling met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren opzetten.
 • De artistiek creatieve community uitbouwen.
 • C-mine atelier realiseren.
 • Creatieve bedrijvigheid op de C-mine site verder ontwikkelen.
 • C-mine als demowijk voor duurzame woonontwikkeling uitbouwen.
 • De ontwikkeling van de terril voorbereiden.
 • De verbinding tussen C-mine en de omgeving verbeteren.

LABIOMISTA inspireert tot artistieke, kosmopolitische stadsontwikkeling.

 • Bezoekers voor LaBiomista en het gedachtengoed omtrent Biodiversiteit /Mix van Leven aantrekken.
 • Opundi-projecten en Nomadland, gebaseerd op de filosofie Biodiversiteit/ Mix van Leven ontwikkelen.
 • Commerciële ontwikkelingen in de buurt op gang trekken.
 • De ruimtelijke verbinding LaBiomista – omgeving versterken.
 • Marketing en promotie LaBiomista realiseren.
 • De site onderhouden.

Thor ontwikkelt verder als economisch, technologisch ecosysteem in een parkomgeving.

 • De beheersstructuren uitbouwen.
 • De Smart manufacturing campus realiseren.
 • Nieuwe bedrijven aantrekken.
 • Energie-innovatie – initiatieven op de site / in de stad realiseren.
 • Thor Central exploiteren.
 • Private partner voor MICE en Leisure hotel aantrekken.
 • Thor Park uitbouwen als toegangspoort National Park Hoge Kempen.
 • Het Thor Park inbedden en verankeren in de ruime én directe omgeving met het kolenspoor als hefboom voor transformatie.
 • Marketing en promotie Thor Park realiseren.
 • De site onderhouden, inclusief renovatie erfgoed.
 • Participatie aan de T2-campus en realisatie van het STEM aanbod voor scholen.

Kattevennen evolueert als (cosmic) adventure park.

 • De exploitatie van de Cosmodrome optimaliseren.
 • Het outdoor- aanbod versterken, het aanbod door derden faciliteren.
 • Toegangsweg en parking realiseren.
 • De verbinding tussen Kattevennen – stadscentrum versterken door de ontwikkeling van de vallei.
 • De site onderhouden en beheren.

SportinGenk Park krijgt verder vorm als sportsite en andere grote sportsites dragen bij tot versterkte verstedelijking.

 • Het SportinGenk Park verder uitbouwen tot het centrale ankerpunt in het Genkse sportgebeuren.
 • Het horeca- en eventgebeuren op de site optimaliseren.
 • Het technisch beheer, gebouwen- en groenbeheer optimaliseren.
 • Het aanbod aan zwemmogelijkheden verruimen.
 • Het belevingsaanbod in het SportinGenk Park duurzaam ontwikkelen met oog op het aantrekken van potentiële sporters en het verhogen van de sportieve belevingswaarde.
 • Het beheer van de sportzalen en buitenaccommodaties optimaliseren.
 • De verdere ontwikkelingen van bovenlokale sportinfrastructuren waaronder Horensbergdam, Vliegveld Zwartberg, … faciliteren met als doel de uitbreiding van het professionele sportgebeuren en het daarmee verbonden ondernemerschap.
 • Marketing en promotie rond sport realiseren.
 • De site onderhouden en beheren.

Portavida groeit als innoverende welzijnscampus.

 • Nieuwe zorg- en welzijnsvoorzieningen aantrekken.
 • Innovatie projecten uitwerken en implementeren.
 • Een branding- en communicatiestrategie uitwerken en implementeren.
 • Ontwikkelplannen opmaken.
 • Herfstvreugde verkopen.
 • Het kantoorgebouw verkopen.
 • De publieke ruimte inrichten.
 • De site onderhouden en beheren.
 • Het facilitair management op Portavida verder ontwikkelen.

LO2020

 • De synergie tussen het ruimtelijke en sociale luik van het Masterplan LO2020 versterken en de algemene dynamiek bewaken.
 • Een dynamische site voor school - sport - vrije tijd realiseren.
 • Meiboom verder ontwikkelen.
 • Nieuw-Sledderlo verder ontwikkelen met extra aandacht voor leefbaarheid en sociale cohesie.
 • De kern van Oud-Sledderlo versterken.
 • De natuur- en belevingswaarde van het Bospark versterken.

Mastervisie Kolderbos

 • De projectdefinitie opmaken.
 • De mastervisie opmaken.
 • De mastervisie en de bijhorende deelacties uitwerken.
 • De met samenwerking Nieuw Dak en andere partners uitwerken en optimaliseren.

Organisatie van happenings met externe wervingskracht die bestedingen in Genk genereren.

 • Wervende grote en kleinere evenementen organiseren die burgers en bezoekers bijzondere belevingen bieden en economie in de stad ondersteunen, met aandacht voor duurzaamheid.
 • Organisaties door derden ondersteunen.
 • De evenementen promoten.

Genk positioneert zich als aantrekkelijke bestemmingslocatie.

 • Een gastvrij onthaal in Genk organiseren.
 • Genk in de markt zetten als een aantrekkelijke verblijfslocatie.
 • Genk als MICE bestemming positioneren en promoten.
 • Nieuwe infrastructuren en producten voor bezoekers realiseren.

Stad Genk versterkt zich als centrumstad.

 • De ontwikkeling van het KRC-stadion faciliteren en ondersteunen en omkaderen met planontwikkeling voor de zone Genk Noord.
 • De verdere ontwikkeling van de Veiligheidscampus als opleidings- en ondernemingscampus faciliteren en ondersteunen.
 • De interactie tussen Bokrijk en Genk versterken.
 • Een campussfeer in de Xentro zone ondersteunen.
 • De verdere ontwikkeling van het Synapspark faciliteren en ondersteunen.