Stedelijke organisatie

Groep Genk heeft ambitie

De verwachtingen ten aanzien van een stad zijn hoog:

 • Anticiperen op allerhande evoluties
 • Antwoorden zoeken op die evoluties
 • Digitale evolutie
 • Hoge verwachtingen voor efficiënte dienstverlening
 • Krimpend budget  kostenefficiënt beleid
 • Andere verwachtingen van werknemers

Het organisatiemodel bijstellen:

 • Interne organisatie bijstellen
 • Meer focus op impactgericht werken
 • Uitdagingen vanuit meerdere disciplines aanpakken
 • Horizontaal en projectmatig werken
 • Hedendaags HR-beleid

Doelen realiseren

Uitdaging

De stadsorganisatie wil de ambitieuze doelstellingen van het beleidsplan realiseren.

Aanpak

Verder uittekenen van het best passende organisatiemodel:

 • plan- en projectmatig werken
 • beheerste organisatie
 • impactvolle organisatie
 • goed geformuleerde doelen
 • ondersteunen en begeesteren van klanten
 • burgerparticipatie
 • integratie OCMW en stad verder verfijnen en afwerken

Menselijk kapitaal zo goed mogelijk inzetten

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom gaat er veel aandacht naar:

 • talent
 • leiderschap
 • welzijn

Doel: onze medewerkers in optimale omstandigheden laten werken zodat ze instaat, zijn het beste van zichzelf te geven aan onze klanten en aan Genk.

Begeesteren

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs:

 • Medewerkers moeten aansluiting hebben bij de Genkse burgers in al hun diversiteit.
 • Het stadspersoneel moet een weerspiegeling zijn van de bevolking:
  • extra inzetten op diversiteitsbeleid
  • personeel moet betrokken zijn op en voeling hebben met de Genkse samenleving.
 • Communicatie
  • doel: burgers, ondernemers, ... zijn goed op de hoogte van wat Genk te bieden heeft, en
  • zij worden uitgenodigd om samen mee stad te maken.
  • door: te inspireren en te begeesteren i.p.v. zelf doen en dicteren.

Actieplannen

Marketing en communicatie zorgen voor goede informatie over het stedelijk beleid en het stadsaanbod waardoor de diverse doelgroepen zich betrokken voelen bij Genk.

 • De stedelijke wervingskracht en de positieve beeldvorming over Genk bij de diverse doelgroepen verhogen door een heldere en herkenbare merkcommunicatie.
 • Burgers informeren over het beleid en de dienstverlening van Stad Genk en over initiatieven in de stad.
 • Burgers en stadsactoren sensibiliseren met betrekking tot de collectieve ambitie tot duurzaamheid, diversiteit, samen stad maken en hen stimuleren tot participatie.
 • Hedendaagse online en offline communicatietools ontwikkelen en implementeren.
 • Het stadsbrede communicatienetwerk verder uitbouwen en professionaliseren.
 • Crisiscommunicatie D5 in het kader van noodplanning organiseren.

De performantie van de stedelijke organisatie wordt versterkt.

 • Het organisatiemodel verder ontwikkelen, goedkeuren en implementeren.
 • De organisatie ondersteunen door facilitair management.
 • De stadsmedewerkers werken doelgericht aan de organisatiedoelstellingen.
 • De stadsorganisatie beheerst organiseren.
 • De organisatiecultuur en performantie van Stad Genk ondersteunen door goede interne communicatie over het interne en externe beleid van de groep.

Stad Genk voert een performant personeelsbeleid met oog voor het welzijn van de medewerker.

 • De visie op een geïntegreerd personeelsbeleid actualiseren en implementeren.
 • ‘Leiderschap’ en 'eigenaarschap' op verschillende niveaus versterken vanuit één gedragen missie en doorleefde visie.
 • Talentontwikkeling van de medewerkers organiseren.
 • De visienota 'evaluatie en feedback' vertalen in een duidelijke procedure.
 • Een er-welzijnsbeleid voeren.
 • De personeelsdienst stelt de leidinggevenden en het management in staat de kencijfers met betrekking tot het personeelsbeleid op te volgen.
 • De personeelsdienst ondersteunt de organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers op een klantnabije manier.
 • Een competentiegericht selectie- wervings-, onthaal-, beoordelings- en retentiebeleid ontwikkelen en uitvoeren.
 • Een samenhangend & transparant verlonings- en beloningssysteem binnen het budgetplan 2020-2025 realiseren.

Het personeelsbestand weerspiegelt steeds meer de diversiteit van de Genkse bevolking.

 • Een op feiten gebaseerd doelgroepgericht selectie- wervings-, onthaal-, beoordelings- en retentiebeleid uitvoeren.
 • Innoverende projecten in het kader van de diversiteitsdoelstellingen realiseren.

Stad Genk creëert een optimale werkomgeving voor haar medewerkers

 • Stad Genk zorgt samen met de medewerkers en de leidinggevenden voor een optimale werkplek en werkomstandigheden.
 • Stad Genk zorgt samen met de medewerkers en de leidinggevenden voor een optimale digitale werkplek.

Stad Genk versterkt zich door goed gekozen en opgevolgde bovenlokale samenwerkingsverbanden.

 • Bijhouden en up to date houden van een overzicht van bestaande samenwerkingsverbanden/ participaties van Stad Genk.
 • Toekomstig (e) samenwerkingsverbanden of participatie uitsluitend in functie van onze doelstellingen aangaan.
 • De Interregionale samenwerkingen versterken.
 • Jumelages zorgen voor capacity building voor stad Genk en tussen ontwikkelde steden/landen.

Stad Genk innoveert en versterkt haar beleid.

 • Beleidsondersteuning leveren op basis van onderzoek, data en analyse.
 • Het meerjarenplan beleidsmatig opvolgen en evalueren.
 • Strategische beleids- en projectontwikkelingen ondersteunen.
 • Ondersteuning en advisering van de besluitvorming, de raadsleden, mandatarissen en de algemeen directeur.
 • Strategische ondersteuning en coördinatie van informatiemanagement en Smart city toepassingen.
 • SDG's en projecten armoedebestrijding ontwikkelen, coördineren en implementeren.

Stad Genk heeft een kwaliteitsvolle stedelijke infrastructuur.

 • Een efficiënt ruimtegebruik voor het stedelijk gebouwenpatrimonium toepassen.
 • Een instrument ontwikkelen in het kader van efficiënt en duurzaam verbruik (energie, water, gas,…) en geleidelijke aanpassing van het stedelijke patrimonium aan de nieuwe normen.
 • Kwalitatief en slim beheren van het stedelijk gebouwenpatrimonium.
 • Het wagen- en machinepark modern en duurzaam beheren.
 • Openbare groeninfrastructuur op een kwaliteitsvolle, duurzame en efficiënte manier beheren.
 • Het belang van een kwalitatieve groenstructuur bij de bevolking promoten.
 • Genk objectief properder maken.
 • De openbare weginfrastructuur kwaliteitsvol, duurzaam en efficiënt beheren.
 • Kwaliteitsvolle en beheersbare diensten verlenen bij evenementen en voor derden door de technische uitvoerende diensten.
 • Ongedierte op het openbaar domein op een kwaliteitsvolle en duurzame manier beheren.
 • De speelpleinen op het openbaar domein op een kwaliteitsvolle, duurzame en efficiënte manier beheren.
 • De begraafplaatsen verder uitbouwen als parkbegraafplaatsen met een gevarieerd en hedendaags aanbod van begravingsvormen.

De fysieke en digitale dienstverlening wordt kwalitatief en toegankelijk georganiseerd.

 • De stedelijke dienstverlening efficiënt, kwalitatief en toegankelijk organiseren.
 • De digitaal toegankelijke dienstverlening verder uitbouwen.