Talentontwikkeling en taalvaardigheid

Kinderen van jongs af aan kansen geven

Doel: kinderen en jongeren kennis en vaardigheden laten verwerven, als voorbereiding op participatie aan de samenleving en de arbeidsmarkt.

1 - Versterking van de taalvaardigheid van het Nederlands, vanaf 0 jaar

 • Stad als krachtige leeromgeving
 • Extra aandacht voor kinderen met taalachterstand & nieuwkomers
 • Samenwerking onderwijs
 • Inzetten op leesplezier via de bibliotheek

2 - De persoonlijkheidsontwikkeling van Genkse jongeren

 • Inzetten op attitudes
 • Appelleren en versterken van ouders
 • Programma’s die inzetten op persoonlijkheidsontwikkeling
 • Ondersteuning voor jongeren in een risicosituatie
 • Ondersteuning tijdens overgang school - arbeidsmarkt

Flankerend onderwijsbeleid

Doel: ongekwalificeerde uitstroom verlagen en kinderen en jongeren versterken.

 • Basisonderwijs
  • taalbeleid
  • samenwerking onderwijs en welzijn
  • versterken van ouders
 • Secundair onderwijs: werken aan leermotivatie om vroegtijdige uitstroom te voorkomen.
 • STEM-opleidingen versterken
 • Onderwijscampus Bret versterken
 • Leerwinkel: inzetten op levenslang en levensbreed leren

Buitenschoolse talentontwikkeling

Doel: talentontwikkeling in de vrije tijd stimuleren.

 • investeren in breed gamma en aanbod
 • talenten opsporen en laten excelleren

De nadruk ligt op drie domeinen:

 • artistieke talentontwikkeling
 • sportieve talentontwikkeling
 • technologische talentontwikkeling

Technologietalent ontwikkelen

Doel:

 • zoveel mogelijk Genkse jongeren kansen geven om hun technologietalent te ontdekken en te ontwikkelen.
 • scholen een omgeving bieden met top technologie-infrastructuur.

Actieplannen

We zetten in op de ontwikkeling van de taalvaardigheid, in het bijzonder van het Nederlands.

 • We zorgen voor taalstimulering vanaf nul jaar via een gecoördineerde aanpak.
 • De bibliotheek zet in op leesbevordering, leesplezier en mediawijs gedrag.

We zetten in op de persoonlijkheidsontwikkeling en attitudes van kinderen en jongeren.

 • Ouders appelleren en versterken in hun opvoedingsrol.
 • Jongeren versterken in sociale vaardigheden en attitudes.
 • Voor kinderen in een risicosituatie bieden we een doorlopend ondersteuningstraject.
 • De ondernemerszin stimuleren bij jongeren.
 • Verhogen van de sociale weerbaarheid bij jongeren.

We zetten samen met het onderwijs in op maximale schoolcarrières.

 • Het versterken van schoolloopbanen in het basis onderwijs.
 • Tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs door een gecoördineerde aanpak.
 • T2-campus: EducaThor versterkt de innovatiekracht en aantrekkingskracht van scholen op het vlak van technologie.
 • De ontwikkeling van Campus Bret moet het volledige Genkse onderwijslandschap versterken.
 • De versterking van het levenslang en levensbreed leren.
 • Het coördineren van het stedelijke dienstverlening naar het onderwijs en het verder uitbouwen van het onderwijs in Genk samen met de verschillende actoren.

We ondersteunen de talentontwikkeling met bijzondere aandacht voor het artistieke, sportieve en technologiedomein.

 • Het talentontwikkelingsbeleidsplan wordt uitgevoerd.
 • GA voor kunst zet in op artistieke talentontwikkeling.
 • We stimuleren de Sportieve ontwikkeling van jonge Genkenaren.
 • We zetten in op technologie-talentontwikkeling.