Wonen in Genk

Uitdaging 1: Renovatie

Focus ligt op:

 • Oudste patrimonium in de historische tuinwijken
 • Oudste appartementen in het centrum
 • Jonge eigenaars met beperkte middelen

Integrale aanpak:

 • woonkwaliteit
 • energie
 • comfort
 • waardevastheid
 • stedenbouwkundige kwaliteit

Uitdaging 2: Betaalbaarheid

Prikkels voorzien aan de aanbodzijde voor innovatie in woonmodellen, vermarktingsmodellen en kostbeheersing.

 • Financiële meerwaarde vertalen naar huurder/eigenaar
 • Innoveren door te experimenteren met nieuwe vermarktingsmodellen
 • Samenwerken met partners om sterke woonprojecten uit te bouwen
 • Sociaal wonen: werken aan sterke partnerschappen om het sociaal woonaanbod te
  • Diversifiëren
  • Verbeteren
  • Innoveren

Uitdaging 3: Genk aantrekkelijker maken voor jongeren en jonge gezinnen

Doel: Genk aantrekkelijk houden als belevingsstad met voorzieningen en sociale dynamiek.

 • Prikkels aan aanbodzijde
 • Gericht ontwikkelen op specifieke locaties

Ambitie

Inzetten op een diverse, toegankelijke en kwalitatieve woonstock:

 • nieuwbouwprojecten
 • bestaande woonweefsel

Stad Genk als sterke en solide partner die

 • duidelijke kaders aanreikt
 • Genkenaren stimuleert

Actieplannen

Het betaalbaar en stedelijk woonaanbod neemt toe met focus op jongeren en jonge gezinnen.

 • Instroom van jongeren in de woningmarkt faciliteren door de creatie van een instrument voor doorstroomwoningen.
 • Regelgevend kader maken voor tijdelijke kleinschalige of experimentele woonvormen.
 • Activeren van goed gelegen kavels en bouwgronden.
 • Opnemen van een trekkersrol in de realisatie van een Genkse wooncoƶperatie.
 • De private huurmarkt versterken en toegankelijk maken.
 • Nieuwe modellen uitwerken voor vermarkting van het stedelijk patrimonium.
 • Activering van langdurige leegstand.

De renovatiegraad en kwaliteit van het Genkse woningpatrimonium stijgt.

 • De kwaliteit van woning en woonomgeving bij nieuwe ontwikkelingen stimuleren.
 • Het vergunningsbeleid ruimtelijke ordening evalueren en actualiseren.
 • De woonkwaliteit versterken door het gebruik van een conformiteitsattest in de private huurmarkt.
 • Genkenaren begeleiden bij de renovatie van hun woning.
 • De kwaliteit van oude appartementen verbeteren.
 • Een gemeentelijk reglement rond verwaarlozing inclusief flankerend beleid opmaken.
 • Een kwaliteitsbeleid voor kamerwoningen en studentenkamers voeren, met focus op de bewoners van kamerwoningen.
 • Samenwerking met andere gemeenten om het lokaal woonbeleid uit te bouwen en te versterken.
 • GeĆÆntegreerde aanpak rond buurtgerichte woonproblematieken uitwerken en uitrollen.
 • Collectieve wijkrenovaties verder uitrollen.
 • Beheer van het stedelijk woonwagenterrein Horensberg.
 • Visievorming stadsontwikkeling residentieel mijnpatrimonium en planmatige tuinwijken.

Genk houdt het sociale woonpatrimonium stabiel, met een betere spreiding, is kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig.

 • De realisatie van een kleinschalig gemeenschappelijk woonproject in samenwerking met Sociale Huisvesting Maatschappij Nieuw Dak.
 • De creatie ondersteunen van een bijkomend aanbod aan bescheiden woningen.
 • Opmaken van een actieplan en convenant sociaal wonen Genk voor de sociale huur- en koopwoningen.
 • Het groeipad van Sociaal Verhuur Kantoor Het Scharnier verbreden.
 • Diversifiëren patrimonium Nieuw Dak.