Stilstaan en parkeren: GAS 4

WAT

De gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) sanctioneert o.a. kleine gevallen van openbare overlast zoals sluikstort en wildplassen. Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde verkeersinbreuken sanctioneren die voorheen uitsluitend door het Parket werden afgehandeld. Stad Genk past vanaf 1 oktober 2021 deze procedure toe voor overtredingen van de verkeersregel inzake stilstaan en parkeren begaan door meerderjarige overtreders. Dit wordt GAS 4 genoemd.

WELKE INBREUKEN VALLEN ONDER GAS 4?

Dit zijn verkeersinbreuken op de wegcode. Voor deze inbreuken werd met de procureur des Konings een protocolakkoord afgesloten. Dit akkoord verduidelijkt de toepassing van de reglementering, legt de voorwaarden vast voor het opleggen van een administratieve geldboete en omlijnt duidelijk de rol van elke partij.

In Genk werden 2 categorieën GAS 4-inbreuken opgenomen in de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren:

Eerste categorie (€ 58)

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, ..

Tweede categorie (€ 116)

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Het bedrag van de geldboete is wettelijk bepaald in het KB van 9 maart 2014 naargelang de aard van de overtreding.

Voor inbreuken met betrekking tot het beperkt parkeren krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie. Voorbeelden: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximum parkeertijd overschrijden … Deze inbreuken vallen niet onder GAS 4. Meer informatie inzake deze inbreuken vind je op genk.be/parkeerretributies.

PROCEDURE

Procedure en Regelgeving

1. Vaststelling

 • Een politieagent stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een PV (proces-verbaal).
 • Een bevoegde gemeentelijke vaststeller stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een BV (bestuurlijk verslag).

2. Betalingsuitnodiging

 • De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete.
 • Binnen de 30 dagen na kennisgeving kan de overtreder een verweer indienen.
 • De sanctionerend ambtenaar kan op basis van het verweer het dossier opnieuw beoordelen.
 • Wordt het verweer niet aanvaard dan ontvangt de overtreder een betalingsherinnering met een nieuwe termijn van 30 dagen.

3. Herinnering

Indien 30 dagen na de betalingsuitnodiging geen verweer noch betaling volgt dan ontvangt de overtreder een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

WAT ALS JE NIET AKKOORD BENT?

Als je je GAS 4-boete wenst aan te vechten kan je dit doen door een verweer in te dienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.

 • Je GAS 4-boete bedraagt €70 of minder = enkel recht op schriftelijk verweer.
  Je stuurt ons je verweerschrift binnen de 30 dagen via het webformulier dat raadpleegbaar is via het webformulier.

  Als je niet in de mogelijkheid bent om het webformulier te gebruiken dan mag je je verweer e-mailen naar gas@genk.be of je stuurt het verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Genk – GAS / Dienst Handhaving – Stadsplein 1, 3600 Genk.
 • Je GAS 4-boete bedraagt meer dan €70 = recht op schriftelijk of mondeling verweer.
  Je stuurt ons je verweerschrift binnen de 30 dagen via het webformulier.

  Als je niet in de mogelijkheid bent om het webformulier te gebruiken, dan mag je je verweer e-mailen naar gas@genk.be of je stuurt het verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Genk – GAS / Dienst Handhaving – Stadsplein 1, 3600 Genk.

  Als je je verweer niet schriftelijk wenst in te dienen, kan je op jouw verzoek worden gehoord. In dat geval kan je, al dan niet met bijstand van een advocaat, mondeling je verweer toelichten t.a.v. de sanctionerend ambtenaar. Hiervoor maak je voorafgaand, binnen voornoemde termijn van 30 dagen, een afspraak. De contactgegevens vind je op je brief van de GAS 4-boete.
 • Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

Uw verweer wordt behandeld door de sanctionerend ambtenaar en u ontvangt de beslissing per post. Dit kan enige tijd in beslag nemen. In afwachting hiervan moet u de boete niet betalen.

 • Als er geoordeeld wordt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je als overtreder een herinnering van de boete. Daarna heb je 30 dagen de tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
 • Als de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

Je hebt tevens het recht om tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit dient te gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing d.m.v. het neerleggen van een verzoekschrift bij de politierechtbank in Genk.

online verweer indienen

Meedelen identiteit bestuurder

Bent u aangeschreven als rechtspersoon en/of heeft een andere persoon de inbreuk gepleegd, bezorg ons dan binnen de 15 dagen de persoonsgegevens van de bestuurder met de nodige bewijsstukken via het webformulier. Gelieve uw briefwisseling niet zelf over te maken aan de bestuurder, aangezien er vanuit onze diensten een brief zal vertrekken. Op deze manier vermijden we dubbele betalingen.

Geef een andere bestuurder door