Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een bestemmingsplan waarvan de voorschriften de bestemming en inrichting van een gebied vastleggen. Ligt een perceel in een RUP, dan bepaalt dit plan hoe een project op dit perceel er zou moeten uitzien. 

Een RUP kan opgemaakt worden door de stad, de provincie of de Vlaamse overheid. Het plan doorloopt een hele procedure voordat het in werking treedt. Zo wordt er onder meer een publieke raadpleging en een openbaar onderzoek georganiseerd. Je kan deze procedure en bijhorend stappenplan raadplegen via de website van de Vlaamse overheid.

De dienst Milieueffectenrapportagebeheer beslist of een ruimtelijk uitvoeringsplan aanzienlijke milieueffecten heeft en al dan niet onderworpen is aan de plan-MER plicht.

Als aangetoond wordt dat een plan geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken, neemt de dienst MER de beslissing dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt.

Je kan deze beslissingen ook raadplegen op de website van de dienst MER of via de bekendmakingen op deze website.

Bekijk op kaart