Toegang tot bestuursdocumenten

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten van de stad Genk volgens het Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

Procedure

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Maar in de wetgeving zijn wel een aantal uitzonderingen op deze algemene openbaarheid voorzien. De algemeen directeur bekijkt of je aanvraag valt onder deze uitzonderingen. Bovendien komen in principe enkel de bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking.

Een bijzonder geval is als je aanvraag betrekking heeft op:

  • de persoonlijke levenssfeer;
  • vertrouwelijke commerciële of industriële informatie, of
  • informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld.

Dat zijn gegronde redenen om deze bestuursdocumenten niet openbaar te maken, tenzij de betrokkene (derde) op jouw of onze vraag hiervoor toch toelating geeft. Dus als je zelf deze toestemming van de betrokkene verkregen hebt, voeg dan zeker bij je aanvraag het bewijs daarvan toe.

Verdere procedure

Je krijgt uiterlijk binnen 15 kalenderdagen een antwoord op je aanvraag. Als de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot 30 kalenderdagen. Je wordt dan wel op de hoogte gebracht.

Na een positieve beslissing omtrent je aanvraag, krijg je toegang tot de aangevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat je er inzage in krijgt, er uitleg over krijgt en/of er een afschrift van krijgt. Dit gebeurt uiterlijk binnen 30 (of 45 in geval van verlenging van de beslissingstermijn) kalenderdagen na registratie van je aanvraag.

De algemeen directeur kan ook beslissen om de openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toe te laten. Tegen deze beslissing kan je binnen 30 kalenderdagen beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij Vlaamse Overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel.