Omgevingsvergunning voor exploitatie

Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je een inrichting wil exploiteren of wijzigen die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu.

Indeling op basis van hinderlijkheid

Chemiereus, veeteeltbedrijf, dancing, zwembad of tankstation, ... allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:
 

  • Klasse 1: Deze bedrijven veroorzaken de grootste hinder voor het leefmilieu en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.
  • Klasse 2: Deze bedrijven veroorzaken minder hinder en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.
  • Klasse 3: Deze minst hinderlijke bedrijven moeten hun activiteit(en) enkel melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst.

Indelingsrubrieken

Een indelingsrubriek is een bepaalde categorie van inrichtingen of activiteiten die in de indelingslijst wordt aangewezen door een nummer. In de indelingslijst wordt elke onderverdeling in een bepaalde categorie van inrichtingen of activiteiten die over een eigen nummer beschikt, als een afzonderlijke indelingsrubriek beschouwd. In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de rubriek te bepalen.

Tot welke klasse behoort mijn inrichting?

Een handige tool om te vinden tot welke klasse je inrichting of activiteit behoort, is de Vlaremwegwijzer.
Deze lijst wordt voortdurend aangevuld.

Het is echter mogelijk dat je jou activiteit hier niet terugvindt.
Ga dan naar de meer complete, nieuwe indelingslijst. Ook hier kan je nagaan of de activiteiten, opslag van producten of gebruik van toestellen aan een indelingsplichtige rubriek gekoppeld worden.

De hoogste van toepassing zijnde klasse telt als klasse voor de gehele inrichting. Bijvoorbeeld: Als je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en één van klasse 2, dan valt je volledige bedrijf onder de klasse 2 en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of de provinciale gesloten lijst. 

Stedenbouwkundig én milieu

Heeft je dossier betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit? En zijn beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Dan dient u één gemengde aanvraag in.